Off-Baza

A3Teatr


Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Siedziba: Policzna
Sala: brak stałej sali. Teatr korzysta ze świetlicy wiejskiej w Policznej (100 osób), widowni w Hajnówce na 150 osób, synagogi w Orli do 120 osób, jurty festiwalowej (około 130 osób).
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: stały: 7 osób, pracownicy biura: 2 osoby, współpracownicy: ok. 20 osób, wolontariusze: 3-5 osób.
Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep
Dane kontaktowe: Policzna 40, 17-250 Kleszczele,
tel. 601479999, 513172746, biuro@a3teatr.pl

https://a3teatr.pl/


A3Teatr został założony przez Dariusza Skibińskiego, który do dziś pozostaje jego liderem. Grupę powołał do życia razem z Bogusławem Siwką i Janem Kochanowskim, z który­mi wcześniej przez wiele lat współpracował w ramach Teatru Cinema. Pierwszą siedzibą grupy był warszawski Basen Ar­tystyczny. Teatr stacjonuje obecnie w Policznej na Podlasiu. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”, organizowanego razem z działającym przy teatrze Stowarzy­szeniem Kulturalnym „Pocztówka”, dba o kontakt z okolicznymi mieszkańcami, choć zespół rekrutuje się z aktorów mieszkają­cych w różnych częściach kraju. Rozległe kontakty oraz duże doświadczenie w ogólnopolskiej materii teatru offowego spra­wiają, że formacja, mimo iż zakorzeniona na Podlasiu, stanowi propozycję artystycznie otwartą i nieskrępowaną lokalnym kontekstem.

A3Teatr nastawiony jest na szeroką edukację arty­styczną. Organizuje zajęcia dla młodzieży oparte na autorskich projektach Skibińskiego, a także warsztaty związane z metoda­mi Konstantego Stanisławskiego i Tadeusza Kantora. Stawia na edukację młodych artystów zainteresowanych metodą minimal art. Skupia i konsoliduje wielu młodych twórców, którzy bez względu na swoje poprzednie doświadczenia i wykształce­nie (państwowe szkoły teatralne, APT Gardzienice), znajdują w A3Teatrze miejsce artystycznej nauki. 

Dzięki idei wolnego przepływu inspiracji aktorzy i współpracownicy nie są przy­wiązani do jednej instytucji. W efekcie wśród współpracowni­ków A3Teatru znalazły się osoby aktywnie działające w innych przedsięwzięciach, jak Jacek Hałas, Barbara Songin czy Justyna Jary. A3Teatr organizuje także wykłady popularyzujące teatr i sztukę współczesną, kierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, seniorów. Zainspirowani między innymi Piną Bausch, Josefem Nad­jem, malarstwem Jerzego Nowosielskiego i Christiana Boltań­skiego tworzą teatr oparty na ruchu, choć nie jest to pantomi­ma. Nie rezygnują też całkowicie ze słowa. Ich najsłynniejsze spektakle to Plan lekcji, Zmysły, Viva Mazovia, Tańcz!. Poza spek­taklami wystawianymi w Policznej teatr gra na wielu scenach Polski i świata. Skibiński prowadzi także zajęcia i warsztaty za granicą. 

Teatr korzysta z dotacji ministerialnych, samorządo­wych, pobiera fundusze z grania spektakli, przeznaczając je na cele statutowe.