Kategorie
Lubelskie Teatry

Lubelski Teatr Tańca


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2001
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Aktualna liczebność zespołu: 6
Największa impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 46, taniec@ck.lublin.pl

https://www.facebook.com/lubelskiteatrtanca


Lubelski Teatr Tańca powstał w roku 2001 z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskie­go i Wojciecha Kapronia, ówczesnych tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, utworzonej w 1993 roku przez Strzemiecką. Liderzy Grupy założyli nowy, profe­sjonalny teatr tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. Strzemiecka była jego dyrektorem i głównym choreografem. Do najważniejszych realizacji zespołu należały między innymi: Traktat optyczny (wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku 2001), Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy inspirowany twórczością Marca Chagalla (II nagroda na XI Międzynarodowych Prezentacjach Współczes­nych Form Tanecznych w Kaliszu 2003), plepleJAdy inspirowa­ny twórczością Witolda Gombrowicza (I nagroda na Między­narodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu 2005). W 2005 roku do Teatru dołączyła Beata Mysiak, w tym samym roku dyrektorem została Anna Żak. Od 2006 roku funkcję kierownika artystycznego i głównego choreografa peł­ni Ryszard Kalinowski. Od roku 2007 menadżerem zespołu jest Anna Kalita. Ważniejsze realizacje z ostatniego etapu pracy tea­tru to między innymi: Stalking Paradise, hello kitty, nano. Spekta­kle powstają w procesie indywidualnych poszukiwań każdego z twórców. Dzięki temu choreografie posiadają wyraźne piętno indywidualności. W przedstawieniach teatru wykorzystywana są estetyki teatru tańca, plastyki ruchu i obrazu oraz fizycznego teatru tańca.

Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lub­linie i partycypuje w budżecie tej instytucji.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Grupa Tańca Współczesnego


GTW Politechniki Lubelskiej

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1993
Sala: Studio taneczne Politechniki Lubelskiej (tylko do ćwiczeń)
Aktualna liczebność zespołu: 12 (grupa repertuarowa)
Największa impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (współorganizacja)
Dane kontaktowe: tel. 693 442 074, gtwpl@wp.pl

https://www.facebook.com/gtwpl/


Grupa została założona przez Hannę Strzemiecką w 1993 roku. Swoją działalnością nawiązywała do Zespołu Gimnastyki Artystycznej i zespołu tańca nowoczesnego „Pandora” – funk­cjonujących przy Politechnice Lubelskiej. Punktem zwrotnym w działalności zespołu był rok 2001, kiedy to z inicjatywy Han­ny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora arty­stycznego zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia, ówczesnych tancerzy Grupy, powstał Lubelski Teatr Tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. Po tym przełomie GTWPL działała dalej, od 2005 roku pod prze­wodnictwem Anny Żak. Od tego czasu tancerze biorą udział w kolejnych spektaklach w choreografii Anny Żak: continue, clear/n, stadium.etap I (inspirowany twórczością Magdaleny Abakanowicz), opium (inspirowany Jeanem Cocteau i Karuzelą z madonnami Ewy Demarczyk), Pieśń z pieśni (libretto: Jan Kon­drak); W repertuarze pozostają także spektakle w choreografii Strzemieckiej: piejo, dziobio, gdaczo (2005), cokolwiek stanie się (2011).Większość realizacji teatralnych Grupy była prezentowa­na także plenerowo, przy wykorzystaniu przestrzeni miasta, na przykład w cyklu …miejsca… chwile. Grupa brała także udział w projekcie Body in Urban Space – Lublin według koncepcji Wil­liego Dornera, jak również w akcji performatywnej …And We Will Have Danced Together pod okiem Witolda Jurewicza. Tance­rze działający w Grupie pochodzą z różnych środowisk akade­mickich. Działają także jako samodzielni artyści, pełnią również rolę instruktorów tańca współczesnego, prowadzą warsztaty dziecięce i młodzieżowe oraz zajęcia w ramach edukacyjnego autorskiego projektu Anny Żak Myśl w ruchu, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca i Centrum Kultury w Lublinie / Lubelski Teatr Tańca. Grupa instytucjonalnie przynależy do Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego Politechniki Lubelskiej i jest dotowana przez tę uczelnię.