Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Studio Matejka


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2010

Dane kontaktowe: Fundacja Studio Matejka,
ul. Wietrzna 16/4, 53-024 Wrocław,
studiomatejka@gmail.com


Studio powstało z inicjatywy Mateja Matejki – słowackie­go badacza teatralnego, aktora, tancerza, pedagoga i reżysera, który od 2010 roku mieszka i pracuje w Polsce, współpracując z Teatrem ZAR i Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.

Grupa – nazywana często zespołem-laboratorium – zaj­muje się głównie badaniem potencjału ekspresji ciała w ob­szarze sztuki aktorskiej poprzez trening aktora i tancerza, in­dywidualną i zbiorową ekspresję działania oraz formę i spon­taniczność na pograniczu z improwizacją. Wszystkie istniejące (poznane) już metody są traktowane przez nich jedynie jako punkt wyjścia i wskazanie kierunku dalszych poszukiwań.

Studio tworzy obecnie pięć osób. Są to: Matej Matejka (dyrektor artystyczny), Agnieszka Ćwieląg (zespół artystyczny i koordynatorka warsztatów), Marek Gluziński (producent i ko­ordynator projektów), Aleksandra Kugacz (zespół artystyczny) i Mertcan Semerci (zespół artystyczny). Ze Studiem współpra­cowali m.in: Vivien Wood (Wielka Brytania), SarieMairs Slee (Wielka Brytania/USA), Milan Kozánek (Słowacja) –pomagający w badaniach psychofizycznych; Adam Hanuljak i DogDocs(Słowacja) – zajmujący się przedsięwzięciami filmowymi, IrenaTomaźin (Słowenia), Ditte Berkeley (Dania/Polska) – nadzorującepracę z głosem i tworzenie kompozycji muzycznych do spektakli, TomaśŻiżka (Czechy), Magdalena Janus (Polska), Adam – scenografia, videoprojekcje i efekty specjalne. W pracę Studia zaangażowanych byłodotąd kilkadziesiąt osób z ponad 15 krajów.

Do tej pory Studio Matejka wyprodukowało dziesięć spekta­kli:
TheEchoes Off The Walls Underground Are Louder Than Your Footsteps Above Me (2012), The Woman Decomposed (2013),
Awkward Happiness (2013), Charmolypi (2013),
Harmony of Contradictions. Poland (2014), Sieć(2015),
Parakletos. Jaⁿ (2015), Boi (2016),
Palimpsestyprzestrzeni. Rekonstrukcja (2017) i
Angry Man.Variations In Defense OfAnger (2018)

Język spektakli oparty jest o elementy tańca i środki wyrazu typo­we dla teatru dramatycznego. Jednym z głównych nośników emocji i informacji na scenie jest ciało ekspresywne, zdolne do wyrażania zachowanych w pamięci emocji, których nie da się uzewnętrznić słowami.

Oprócz badań i pracy nad autorskimi spektaklami Studio prowadzi również warsztaty na bazie własnego systemu peda­gogiki pracy z ludźmi z różnych dziedzin sztuki. Realizuje także projekty artystyczne i społeczne.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Przemysław Błaszczak


Siedziba: Wrocław
Sala: Instytut Grotowskiego
Aktualna liczebność zespołu: 1
Dane kontaktowe: Przemysław Błaszczak,
tel. 661 927 323, przemek@grotowski-institute.art.pl


Przemysław Błaszczak jest aktorem związanym z wroc­ławskim teatrem niezależnym od połowy lat 90. Był w składzie założycielskim Teatru Pieśń Kozła (1995-1999), od 2003 roku jest członkiem Teatru ZAR, prowadzi także niezależną działal­ność reżyserską i pedagogiczną. W latach 2013-2016 był, obok Jakuba Gontarskiego, jednym z dwóch liderów Studia Dwóch Ścieżek w ramach programu Body Constitution w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Jest twórcą autorskiego warsztatu Za­pominanie ciała, opartego o własne doświadczenia w zakresie teatru i pracy z ciałem.

Jako aktor Teatru ZAR występował od roku 2003 w wielu spektaklach tej grupy. Dodatkowo aktorsko realizował się rów­nież w spektaklu Theodorosa Terzopoulosa Mauzer (premiera Wrocław 2012) oraz Kassander w reżyserii Io Voulgarakiego (premiera Wrocław 2015). Swoją reżyserską drogę rozpoczął w 2002 roku spektaklem Ecce Homo zrealizowanym w Ośrod­ku Grotowskiego. Kolejne autorskie spektakle Błaszczaka to: Kwiaty przydrożne/ Flores en las Cunetas (2014) i Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm (premierа w ramach XVII Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat 2016 w Golenio­wie). Aktualnie Błaszczak pracuje reżysersko i warsztatowo z Te­atrem Abanoia ze Szczecina nad ich spektaklem dyplomowym Moiry w ramach II. edycji Akademii Teatru Alternatywnego.

Spotkanie Wrocławskiej Offensywy Teatralnej, Przemysław Błaszczak, fot. z arch. WROT