Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Limen Butoh


Miejsce: Warszawa
Sala: brak siedziby
Rok założenia: 2002
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: tel. 607 640 208; limenbutoh@wp.pl

https://www.facebook.com/limenbutoh/


Warszawski Teatr Limen został założony przez Sylwię Hanff w 2002 roku. Powstał w wyniku prowadzonych przez blisko dziesięć lat teoretycznych i praktycznych poszukiwań autentycznego języka ciała i istoty fizycznej obecności artysty w przestrzeni. Jest jedynym teatrem butō w stolicy. Od kilku­nastu lat prowadzi współpracę międzynarodową, organizuje wydarzenia artystyczne (prezentacje spektakli gości z Polski i zagranicy i warsztaty butō), a także zaprasza zagranicznych artystów do udziału w swoich projektach. Zrealizował 16 pre­mier solowych i zespołowych. Teatr pracuje w zmiennym skła­dzie. Jest otwarty na współpracę z artystami plastyki, muzyki i teatru. Występował na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, w warunkach kameralnych i na dużych scenach, a swoją twór­czość kieruje do widza dorosłego i młodzieży. Założycielka teatru Sylwia Hanff zrealizowała dotychczas 15 spektakli au­torskich, kilka etiud i spektakle improwizowane, m.in. Niedo­istnienie (solo), Puste miejsce albo sny oceanu (duet), Lunatix (wersja I – duet z Atsushi Takenouchi; wersja II – zespół), Ogro­dy opuściły swoje drzewa (opera butō, zespół). Obecnie Teatr Limen wystawia spektakle Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja, wy­produkowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Umiejętności Społecznych, Kanabasis (reż. S. Hanff) oraz Dybuk – solowy spektakl Sylwii Hanff, który powstał w ramach pro­jektu artystyczno-badawczego „Ślad Innego”, zrealizowanego w 2015 roku w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr Limen został opisany wśród najważniejszych polskich teatrów tańca w książce J. Majewskiej The Body Revolving Stage. New Dance in New Poland (Instytut Teatralny, 2011). Finansowany jest ze stypendiów, programów grantowych i środków własnych.