Off-Baza

Teatr NSA


Siedziba: Nowy Sącz
Rok założenia: 1981
Sala: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Dane kontaktowe: Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz ,tel. 18 443 89 59, mok@i24.pl

http://archiwum.mok.nowysacz.pl/zespoly-artystyczne-i-kluby-zainteresowa,11,1,7.html


Nazwa teatru to skrót od Nowosądeckiej Sceny Amato­ra, która powstała przy miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu równocześnie z grupą Teatralną NSA. Scena Amatora „Nowa” miała prezentować działające na terenie Nowego Sącza amatorskie zespoły teatralne i muzyczne. Stanowiła inicjatywę pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury – Elżbiety Pietruch i Janusza Michalika oraz Agaty Bogusławy Konstanty, reżyser­ki, zafascynowanej ruchem amatorskim w teatrze. Grupę NSA stworzyli uczniowie szkół średnich Nowego Sącza, Grybowa, Piwnicznej, Limanowej, pracownicy MOK i innych zakładów pracy. Scenarzystą, aktorem, reżyserem większości spektakli Teatru NSA był od początku – i nadal jest – Janusz Michalik. Pierwszy okres działalności Teatru – do końca marca roku 1984 – to okres zdobywania doświadczeń warsztatowych i ideowych (funkcjonowanie w okresie stanu wojennego), czas realizacji spektakli o zabarwieniu politycznym. Okres drugi rozpoczyna się w maju 1985 r., kiedy grupa otrzymała stałą sie­dzibę i scenę w centrum Nowego Sącza i przyjęła nazwę Teatr NSA. Odtąd praca biegnie trzema torami: podstawową formą są widowiska kabaretowe dla dzieci (Bal u króla Lula, Kabaret pana Bajarza, 2000 piłeczek), ważną pozycję repertuarową sta­nowią monodramy (m.in. XA, Kwartet dla jednego aktora, Raj Eskimosów); tor trzeci to przedstawienia warsztatowe z młody­mi artystami.

Na początku swojej działalności teatr wzorował się na grupach studenckich z lat 70. Działanie sceny zainaugurował spektakl To trud zrobić urodę… na podstawie poematu K. I. Gałczyńskiego Wit Stwosz. W 1985 r. Teatr NSA wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury przeprowadził się do nowej siedziby w Ryn­ku. W 1986 r. powołano po raz pierwszy przy Teatrze Scenę Mło­dzieżową, w ramach której prowadzone były warsztaty. W 1989 roku NSA połączył się z Teatrem Robotniczym im. Bolesława Barbackiego przy Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu, re­alizując z tą grupą kilka spektakli (m.in. Komedianta Thomasa Bernharda z rolą Mieczysława Michalika).

W 1996 roku Teatr NSA znalazł się pod skrzydłami Kole­jowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury. W Domu Kultu­ry Kolejarza (a od 1 stycznia 2004 roku ponownie w Miejskim Ośrodku Kultury) zespół zrealizował ponad 20 premierowych spektakli – od nowej wersji Kabaretu Pana Bajarza Andrzeja Górszczyka po Emigrantów Sławomira Mrożka.

Jak podkreślają sami twórcy, w Teatrze NSA „niepotrzeb­ne są wyrafinowane dekoracje, tworzy się on […] dzięki słowu, które spełnia najwyższe funkcje teatralne i dzięki aktorom, któ­rzy muszą zapomnieć, że ktoś ich szkolił na teatralnych funkcjo­nariuszy”. W NSA wystawiano między innymi Mrożka, Becketta, Brechta, Głowackiego, a za jednego z patronów można śmiało uznać Bogusława Schaeffera. Ważny nurt w twórczości zespołu stanowią też liczne przedstawienia dla najmłodszej widowni, utrzymane zazwyczaj w tonacji groteski i absurdu z elementa­mi interakcji. Ostatnią premierą był Jaś i Małgosia Julii Hartwig (kwiecień 2016) w reżyserii Macieja Kujawskiego.