Off-Baza

Teatr Panopticum


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1985
Sala: Zespół korzysta ze scen miejskich
Aktualna liczebność zespołu: ok. 40 osób w podziale na trzy grupy (zespół główny ok. 15)
Dane kontaktowe: tel. 507 705 670,

www.panopticum.pl


Założycielem teatru, jego kierownikiem artystycznym i reżyserem większości przedstawień jest polonista i historyk sztuki Mieczysław Wojtas. Grupa działa przy Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” na Starym Mieście w Lublinie. W teatrze tym swoje kariery zaczynali między innymi Jakub Kornacki, Agata Klimczak, Aleksandra Radwan, Łukasz Witt­-Michałowski. Teatr skupia głównie młodzież licealną, ale także uczniów szkół gimnazjalnych oraz studentów. Zajmuje się sze­roko rozumianą edukacją teatralną, dotyczącą nie tylko war­sztatu aktorskiego, ale także wiedzy o teatrze.Grupa realizuje spektakle i widowiska. Do tej pory po­wstało ich ponad sześćdziesiąt, wśród nich były także monodra­my i widowiska kabaretowe. Na repertuar składają się zarówno teksty poetyckie (od Mikołaja Reja po Czesława Miłosza), kla­syczne dramaty (między innymi Samuela Becketta i Sławomira Mrożka), jak również autorskie kreacje Wojtasa. Teatr wielo­krotnie występował za granicą, między innymi na festiwalach w Niemczech, Finlandii i Turcji. Uczestniczył także w międzyna­rodowym projekcie teatralno-ekologicznym „Message in a Bot­tle” w Londynie. Jednym z najsłynniejszych spektakli grupy jest Realium abstrakcji według tekstów Mirona Białoszewskiego, na­grodzone Złotą Maską. Jego telewizyjną rejestrację kilkukrotnie emitowano na antenie ogólnopolskiej TVP. Teatr przynależy do Domu Kultury finansowanego przez miasto, korzysta także ze środków własnych.