Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Doraźny


Siedziba: Ostrowiec Świętokrzyski
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: Miejskie Centrum Kultury,
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Teatr Doraźny to grupa młodych aktorów amatorów, lubiąca eksperymentować z różnymi technikami teatru formy. Działa w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzy­skim pod opieką Urszuli Bilskiej. W 2016 roku stworzyli oni Bal­ladę bezludną – zbiór kilku etiud teatralnych, w których główną rolę gra zwykły szary papier. Spoiwem tych opowieści jest in­spiracja twórczością Bolesława Leśmiana, ukryta w dźwiękach stwarzanych na żywo, scenografii oraz obrazach malowanych światłem i fakturą papieru.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Czterdziestu


Siedziba: Opatów
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: Ewa Baka, ul. Partyzantów 13b,
27-500 Opatów, tel. 15 868 20 12, ewa_baka@poczta.fm


Powstanie szkolnego Teatru Czterdziestu działającego przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Bartosza Głowackie­go w Opatowie poprzedziły działania w ramach akcji „Być arty­stą”, zakończone spektaklem teatralnym, zbudowanym wokół dramatu Janusza Głowackiego Kopciuch. Spektakl przyniósł grupie uznanie na Świętokrzyskim Festiwalu Teatralnym Scy­zoryki (2012). Kolejny projekt, Nie jesteś inny!, zawierał różne formy wydarzeń artystycznych: warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach akcji „Dołącz do nas – zostań wolontariuszem”, wystawę prac plastycznych i rękodzie­ła uczniów ośrodków. Efektem finalnym projektu była realizacja artystyczna pt. Nasz świat (2013), na którą złożyły się festiwal piosenki i premiera spektaklu. Przedstawienie Samotność w do­rastaniu (2014) ukazywało codzienność młodego człowieka nieumiejącego odnaleźć porozumienia ze światem dorosłych. W 2015 roku powstał spektakl Jesteśmy tu tylko na chwilę, po­święcony dziesiątej rocznicy śmierci Jana Pawła II. W kolejnym roku grupa zrealizowała spektakl Komu w drogę…? w oparciu o fragmenty sztuki Janusza Głowackiego Polowanie na karalu­chy, ukazując losy pary emigrantów, których zawiodła ziemia obiecana – Nowy Jork.

Małgorzata Szczepańska i Ewa Cybula, które prowadzą Teatr Czterdziestu, stawiają przede wszystkim na wartość edu­kacyjną działań teatralnych. Stwarzają alternatywę dla młodzie­ży o słabych predyspozycjach edukacyjnych, dają motywację i siłę do stawiania przed sobą ambitnych celów i konsekwen­tnego pokonywania trudności mimo pochodzenia z terenów wiejskich i małych miast.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr C112


Siedziba: Kielce
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: Karolina Gregorczyk, tel. 506 421 544


Studencka Grupa Teatralna „Bez drzwi” założona przez Karolinę Gregorczyk działa przy Uniwersytecie Jana Kocha­nowskiego w Kielcach. „Bez drzwi” założyli w maju 2012 roku członkowie Klubu Aktywnego Studenta przy Akademickim Biurze Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studenci Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UJK i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Stanisława Kostki w Kielcach. We współpracy z Fundacją Możesz Więcej z Bilczy 11 grudnia 2012 roku w Kieleckim Centrum Kultury grupa wy­stawiła swój pierwszy autorski spektakl Serce z płomienia, in­spirowany Dziewczynką z zapałkami Andersena. Sztukę pokazy­wano dwukrotnie – 28 lutego 2013 roku w Kieleckim Centrum Kultury i 15 maja 2013 roku w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

W 2013 roku Studencka Grupa Teatralna „Bez drzwi” zmieniła nazwę na Teatr C112. Odtąd co roku wystawia nową, autorską sztukę inspirowaną literaturą i nawiązującą do współ­czesnej sytuacji społeczno-politycznej Polski. Każde wystą­pienie teatru wiąże się z akcją charytatywną. W 2014 roku na deskach kieleckiego teatru pokazano spektakl Czy boisz się ciemności?, inspirowany Dziką kaczką Ibsena. W marcu 2015 roku powstała kolejna sztuka – Niech się stanie światłość!.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Team


Siedziba: Starachowice
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 65 25


Teatr Amatorski Team istnieje od kwietnia 2011 roku. Tworzą go pasjonaci teatru w różnym wieku – poczynając od młodzieży gimnazjalnej, a na osobach w wieku emerytalnym kończąc. Członkowie Teamu zostali wyłonieni w drodze prze­słuchań. Swoje umiejętności doskonalą podczas cotygodnio­wych spotkań, a także w trakcie profesjonalnych warsztatów prowadzonych przez zawodowców – m.in. przez Katarzynę Bargiełowską. Podczas Starachowickich Nocy Teatralnych, im­prezy promującej teatry amatorskie, która miała miejsce 16-17 września 2011 roku, Teatr Team miał swój oficjalny debiut – szerokiej publiczności został wtedy zaprezentowany spektakl Mały Książę.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Con Text


Siedziba: Jędrzejów
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: Ireneusz Ślusarczyk,
Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów,tel. 41 386 12 68


Teatr Con Text w Jędrzejowie zawiązał się w 2011 roku z inicjatywy aktora, reżysera i animatora kultury Ireneusza Ślusarczyka. Oficjalną działalność grupy rozpoczęła premiera Igraszek z diabłem 18 lutego 2011 roku. Reżyserem projektów jest Ireneusz Ślusarczyk, który na szczeblu tak regionalnym, jak i ogólnopolskim był wielokrotnie nagradzany za działalność na rzecz rozwoju kultury. Zespół teatru składa się z aktorów, którzy od wielu lat są czynnie związani z amatorskim ruchem teatral­nym Ziemi Jędrzejowskiej, działali i działają w takich grupach jak Strych Dziadka Hieronima, kabaret Hola-Hola, Per-Arte.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Zbożowy


Fundacja Studio TM

Siedziba: Kielce
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce


Fundacja Studio TM od 2009 roku prowadzi Teatr Zbożo­wy. Organizują działania dla dzieci i młodych ludzi uzdolnio­nych aktorsko, tanecznie, muzycznie, plastycznie, pochodzą­cych z różnych środowisk, także tych zagrożonych wyklucze­niem społecznym. Fundacja aktywnie włącza się we wszystkie akcje związane z promowaniem tolerancji. W repertuarze Tea­tru Zbożowego są następujące spektakle: Serenada, Tymoteusz i Psiuńcio, Skrzydełka, Dawid Rubinowicz, Kazania świętokrzy­skie. W przygotowaniu Golem, Kaskaderzy literatury oraz Koniec świata. Zajęcia warsztatowe prowadzone są autorską metodą edukacyjną zwaną „dramartyzmem”, polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fi­zyczności, mowy, wyobraźni, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej i konsekwencji. Wykorzystane są różnorodne środki artystyczne: ruch, gest, muzyka, rekwizyty, kostiumy, ele­menty scenograficzne i inne. Metoda dramartyzmu przekłada się na wiedzę, otwartość, empatię, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, odporność psychiczną, umiejętność radzenia so­bie w różnych sytuacjach. Fundacja Studio TM jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prowadzi warsztaty kreatyw­nego kształtowania osobowości, warsztaty emisji głosu i dyk­cji, warsztaty kompetencji emocjonalnych, warsztaty z dramy i dramartyzmu. Dodatkowo organizuje zajęcia stricte teatralne: „ABC Teatru Lalek”; „ABC Teatru Dramatycznego”; „Sceniczne Gry Interpersonalne”; „Pantomima, czyli Teatr bez Słów”.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Grupa Teatralna Nostress


Siedziba: Kielce
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Jagiellońska 4, 25-334 Kielce,
tel. 41 368 46 48, fax 41 368 46 49, grupateatralnanostress@gmail.com


Grupa Teatralna Nostress powstała na przełomie marca i kwietnia 2009 roku przy III Liceum Ogólnokształcącym z Od­działami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kiel­cach. Obecnie grupa ma charakter otwarty: zrzesza zarówno uczniów i absolwentów, jak też osoby niezwiązane ze szkołą. Nostress traktują teatr jako sposób na rozwijanie własnych za­interesowań i umiejętności, kształtowanie osobowości. Ideą, która im przyświeca, jest twórcza aktywność pozwalająca na wyrażenie własnej interpretacji otaczającego świata. Twórcą i opiekunem Grupy Teatralnej jest nauczyciel języka polskiego Krzysztof Arendarski. Spotkania członków odbywają się w ra­mach prowadzonych przez opiekuna warsztatów teatralnych oraz prób przed poszczególnymi spektaklami.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Kapkazy


Siedziba: Bodzentyn
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: Kapkazy – Szkoła Wrażliwości,
Kapkazy 10, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 254 82 48, kapkazy@o2.pl


Teatr Kapkazy to grupa przyjaciół, ludzi o niezwykle róż­norodnych talentach i temperamentach, którzy uciekli z miasta na wieś, aby szukać innego, spokojniejszego życia. Jako teatr tworzą malownicze przedstawienia na motywach świętokrzy­skich bajek i legend. Czerpią inspirację do swoich działań z historii życia lokalnych mieszkańców. Ich próby odbywają się w kamiennej, krytej strzechą chacie czarownicy i dziaducha­-starucha. Spektakle są zawsze organizowane blisko natury, dla­tego często za scenę służy stodoła, łąka lub las. Jest to grupa, który łączy w sobie techniki Jerzego Grotowskiego oraz miesza teatr z ceramiką.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Ciut Frapujący


Siedziba: Pińczów
Rok założenia: 2001
Dane kontaktowe: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury,
ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 24 24


Teatr Ciut Frapujący powstał przy Pińczowskim Samo­rządowym Centrum Kultury (PSCK) w październiku 2001 roku. Pierwsza premiera grupy miała miejsce jeszcze w tym samym roku – na scenie teatralnej PSCK grupa wystawiła Kwartet dla czterech aktorów. Po lokalnym sukcesie spektakl zaprezentowa­no w trakcie wyjazdów publiczności z Jędrzejowa, Małogosz­czy, Końskich, Ostrowa Wielkopolskiego, Chodzieży i Warsza­wy. W maju 2002 roku w Szydłowcu teatr zdobył Grand Prix IX Zamkowych Spotkań Teatralnych „O Laur Złotego Gargulca”. W tym samym miesiącu został entuzjastycznie przyjęty przez kielecką publiczność na przeglądzie „Drogi Teatru – Spotka­nia”. Na początku września 2003 roku teatr podjął współpracę z Adamem Ochwanowskim. Stworzono program artystyczny do wierszy z nowego tomiku poety pt. Erotyki i przytyki. W 2004 roku w PSCK grupa zaprezentowała dramat Sławomira Mrożka Karol, a 3 czerwca 2007 roku na błoniach kopernikańskich koło Pińczowa widowisko plenerowe Nie od razu Kraków zbudowano. Reżyserem tego ostatniego przedsięwzięcia był Adam Ochwa­nowski, w główne postacie wcielili się: Wojciech Jurewicz, Mar­cin Błach, Przemysław Majchrowski i Paweł Wawrecki. W 2008 roku na deskach PSCK odbyła się premiera programu satyrycz­nego Z PRL-em w tle, czyli wężykiem; następnie w 2009 zapre­zentowano spektakl Upiór w kuchni, komedię kryminalną autorstwa Janusza Majewskiego. Od lipca 2009 do stycznia 2010 roku Teatr Ciut Frapujący pracował nad swoim największym jak dotąd przedstawieniem, Rewizorem na podstawie komedii Mikołaja Gogola. Premiera odbyła się na początku 2010 roku. Jeszcze w tym samym roku TCF zaprezentował Na zbity pysk, czyli z PRL-em w tle 2. W październiku 2010 roku grupa została nagrodzona przez Marszałka Województwa Adama Jarubasa Świętokrzyską Nagrodą Kultury za wyróżniającą się w skali wo­jewództwa działalność twórczą. ­

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Teatr Pegaz


Siedziba: Kielce
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: Kieleckie Centrum Kultury, Teatr Pegaz, 
tel. 41 36 76 711 w. 259, sekretariatkck@kck.com.pl


Teatr Pegaz powstał w 1997 roku z inicjatywy drama­turga, scenarzysty i reżysera Andrzeja Skorupskiego. Skupia młodych ludzi w wieku 17-27 lat, którzy pragną spróbować swych sił na teatralnej scenie. Zajęcia w teatrze odbywają się dwutorowo: spotkania indywidualne z każdym aktorem, który ma grać określoną rolę, i próba z całym zespołem. Przy realizacji spektakli teatr pracował między innymi z Krystianem Nehrebe­ckim, Grzegorzem Kwasem, Edwardem Kusztalem, Januszem Głogowskim, Elżbietą Szlufik, Anną Drzonek, Aleksandrą Jawor­ską. Od siedmiu lat młodzi artyści współpracują z aktorem Mi­rosławem Bielińskim oraz tancerką-choreografem Małgorzatą Ziółkowską. Od 2005 roku etatowym scenografem teatru jest Robert Pęczak. Sztuki wystawiane przez Teatr Pegaz zawiera­ją treści pielęgnujące dziedzictwo narodowe, przypominają młodym o wartościach takich jak patriotyzm, demokracja oraz tradycja, poruszają problemy dorastającej młodzieży.