Off-Baza

Gołaczyńska Magdalena, „Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po 1989 roku”

Magdalena Gołaczyńska, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

Monografia dr hab. Magdaleny Gołaczyńskiej, badaczki teatru współczesnego (teatr XX i XXI wieku) związaną z Uniwersytetem Wrocławskim, poświęcona teatrowi alternatywnemu po 1989 roku. Autorka, korzystając z publikacji krytycznych oraz obserwacji własnych poczynionych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali teatralnych, przedstawia sposób funkcjonowania zespołów alternatywnych, metody ich pracy oraz działalność artystyczną. Opisuje wybrane spektakle, uwzględniając charakterystyczne tendencje zarówno w sferze tematyki (krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego, kryzys kultury), jak i formy (teatr multimedialny, organiczny, uliczny). Opis ten uzupełnia refleksją nad związkami współczesnego teatru niezależnego z tradycją teatru studenckiego oraz analizą nazw zespołów i manifestów artystycznych. Dzieło uzupełnia Słownik polskich zespołów i festiwali teatru alternatywnego po roku 1989.