Off-Baza

Grenda Magdalena, „Poznańscy Offeusze…”

Magdalena Grenda, Poznańscy Offeusze. Teatr alternatywny Poznania po 1989 roku jako zjawisko artystyczne, społeczne i kulturotwórcze, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018

Obszerna monografia Magdaleny Grendy, profesorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykładającej w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa. Grenda pracuje również jako instruktor teatralny, animator kultury oraz współtworzy projekty z zakresu community arts. Obecnie jest opiekunką Teatru GRANDA UAM. Wszystko to pozwala autorce wystąpić w podwójnej roli pilnego obserwatora poznańskiego teatru offowego oraz jego doświadczonego praktyka. Książka ma kompozycję problemową, a jej zasadniczym celem jest przedstawienie i analiza działań poznańskich teatrów alternatywnych jako fenomenu wielowymiarowego i interdyscyplinarnego, hybrydycznego zjawiska artystycznego, społecznego i kulturotwórczego, kształtowanego na tle zmian ustrojowych, społecznych i kulturowych zaistniałych po przełomie 1989 roku. Jest to faktycznie pierwsza tak wnikliwa i systematyczna próba opracowania i interpretacji tak wyznaczonego pola badawczego.