Kategorie
Mazowieckie Teatry

Komuna// Warszawa


Miejsce: Warszawa
Sala: w siedzibie teatru (50-70 miejsc)
Rok założenia: 2009
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: kontakt@komuna.warszawa.pl

https://komuna.warszawa.pl/aaa-2/


Na przełomie lat 2004/2005 członkowie Komuny Otwock przenieśli się do Warszawy. Od kwietnia 2007 zaczęli pracować na warszawskiej Pradze (ul. Lubelska 30/32).W listopadzie 2009 zorganizowano festiwal pod hasłem „Komuna Otwock: 20 lat i koniec”. Przy tej okazji zainaugurowano działalność Ko­muny// Warszawa, będącej kontynuacją działań poprzedniej grupy, utrzymanych w lewicowym dyskursie, zorientowanych na współczesną sztukę plastyczną, teatralną i performatywną, a także na działalność społeczną. Rozpoczęli od plastyczno­-konceptualnej kampanii miejsko-internetowej Trzeba uważać (2010). W ramach cyklicznego programu „Perform” organi­zowano pokazy i spotkania z najciekawszymi polskimi twór­cami pracującymi na pograniczach teatru wizualnego, tańca współczesnego, sztuk performatywnych i aktywności społecz­nych. Zorganizowano również międzynarodowy festiwal war­sztatów „Teatr w przestrzeni publicznej”. Komuna// Warszawa jest autorem cyklów RE//MIX i Mikro-Teatr, w ramach których powstało kilkadziesiąt premierowych produkcji. W projektach organizowanych przez K//W spektakle zrealizowali m.in. Mo­nika Strzępka i Paweł Demirski, Krzysztof Skonieczny, Marcin Liber, Paweł Passini, Krzysztof Garbaczewski i Marcin Cecko, Leszek Bzdyl, Mikołaj Mikołajczyk, Weronika Szczawińska czy Wojtek Ziemilski.

W swojej siedzibie na warszawskiej Pradze przy ul. Lubel­skiej prowadzi swoiste „miejsce kultury”, gdzie wystawiane są nie tylko sztuki teatralne, ale proponowane są także inne dzia­łania angażujące publiczność, takie jak perfomanse, wykłady, pokazy filmów i wideo, koncerty, dyskusje.Spektakle Komuny były prezentowane i nagradzane na festiwalach międzynarodowych m.in. w Edynburgu, Kijo­wie, Moskwie, Berlinie, Monachium czy Tbilisi. Najważniejsze przedstawienia zespołu to m.in. Bez tytułu (1997), Design/ Gropius (2002), Perechodnik/Bauman (2003), Przyszłość świata (2006), Księgi (2009), Sierakowski (2011), Atatürk albo dlaczego pojechałem do Istambułu (2012), Paradise Now? Re//Mix Living Theatre (2013), Tocqueville. Życie codzienne po Wielkiej Rewolucji (2014). Grupa finansuje się z dotacji samorządowych, wpływów z biletów i darowizn.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

S/T Studium Teatralne


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 1995
Dane kontaktowe: steatralne@gmail.com


Studium Teatralne wyrosło z warsztatów teatralnych pro­wadzonych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez Piotra Borowskiego, reżysera związanego wcześniej z Jerzym Grotowskim, a także z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gar­dzienice”. Studium utworzyli młodzi ludzie, przede wszystkim studenci Akademii Teatralnej i Uniwersytetu Warszawskiego. Z doświadczeń miejsca oraz ich osobistych przeżyć powstał spektakl Miasto (1996). W 1997 r. Borowski wraz z zespołem powołał Stowarzyszenie Studium Teatralne, pod którego au­spicjami instytucja ta działa do dziś. Siedzibą Studia jest Praga Południe. Grupa utrzymuje szeroko zakrojone kontakty zagra­niczne. Gościła między innymi Petera Brooka i Anatolija Wasi­liewa. Wielokrotnie występowała za granicą (m.in. we Włoszech, Brazylii, Wenezueli, Moskwie, Berlinie, Paryżu, Bogocie, Neapo­lu). Studium zrealizowało kilkanaście spektakli (m.in. Parsifal, Henryk Hamlet Hospital, Król kier znów na wylocie, Szepty ziemi, Deadline). Poza Borowskim swoje spektakle w Studium reali­zowali także inni artyści, tacy jak Paweł Passini oraz Akademia Ruchu. Studium finansuje się, pozyskując środki z konkursów organizowanych zarówno przez Ministerstwo Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego, jak również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Kategorie
Lubelskie Teatry

neTTheatre


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2007
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 28, nettheatre@gmail.com

https://www.facebook.com/neTTheatre


Teatr założył i do dziś mu przewodzi Paweł Passini. Dzia­łalność grupa rozpoczęła na Dolnym Śląsku, w Srebrnej Górze, w budynku kościoła ewangelickiego. Od 2009 roku siedzibą te­atru jest Centrum Kultury w Lublinie. NeTTheatre w rozwinięciu swej nazwy ma formułę: „teatr w sieci powiązań”, co należy ro­zumieć metaforycznie i dosłownie – jest to pierwszy europejski teatr internetowy. Pierwszą premierą online neTTheatre było Odpoczywanie. Obecnie aspekt internetowy jest mniej istotny, chociaż neTTheatre nieustannie korzysta z dobrodziejstw no­wych mediów. Na początku teatr współpracował z Politechniką Wrocławską, Grupą ITTv z Lublina oraz Fabryką Sztuki z Łodzi i Teatrem Chorea. NeTTheater współpracuje także z innymi te­atrami alternatywnymi, m.in. z Grupą Coincidentia (Turandot nagrodzony Total Theatre Award 2011 w Edynburgu). Passini często sięga do klasyki (Mickiewicz, Wyspiański, Słowacki, Norwid), nie stroni jednak od tematów aktualnych, niekiedy traktowanych z wykorzystaniem konwencji storytellingu i do­kumentu (Kryjówka, Matki). Istotny w tematyce podejmowanej przez neTTheater jest wątek żydowski. Z teatrem związane jest także Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód”. W ramach tea­tru powstał także spektakl #enterorestes w reżyserii Grzegorza Grecasa. NeTTheater organizuje również warsztaty teatralne. Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lublinie i partycypuje w budżecie instytucji, ponadto korzysta z innych form dotacji, jak np. stypendia.