Off-Baza

Teatr Układ Formalny


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016
Sala: Baza Zbożowa
Aktualna liczebność zespołu: 15
Największa impreza: XI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” w Warszawie
Dane kontaktowe: Fundacja „Teatr Układ Formalny”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 661 393 916, 506 474 384, ukladformalny@gmail.com


Układ Formalny to inicjatywa studentów i absolwen­tów PWST we Wrocławiu, wsparta przez studentów Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Zespół scementowała nie tylko wspólna praca przy szkolnych egzaminach, ale przede wszystkim przekonanie, że teatr może być realnym narzędziem zmiany. Jak w projekcie #enterorestes, realizowanym w ramach Konkursu im. Jana Dormana, zorganizowanego przez Instytut Teatralny pod opieką Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód. W jego efekcie powstał spektakl Układ formalny, przeznaczo­ny dla widowni licealnej i połączony z warsztatami. W sezonie 2015/2016 został zagrany ponad 30 razy w liceach w całej Pol­sce. Właśnie po tej realizacji twórcy postawili powołać kolektyw, którego pierwsza premiera – Matka Courage krzyczy – została nagrodzona Tukanem OFF 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W oryginalnej przestrzeni jednego z wrocławskich squatów powstał spektakl balansujący na granicy reportażu i teatralności budowanej m.in. poprzez użycie Polskiego Języka Migowego i dostosowanie inscenizacji do odbioru przez osoby głuche. Kolejna premiera Kosmetyka wroga została nagrodzona Grand Prix na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Nie­zależnych Pro Contra w Szczecinie.

Aktualnie Układ Formalny jest uczestnikiem Program Po­dyplomowej Samoformacji Aktorskiej realizowanego przez In­stytut im. Jerzego Grotowskiego we współpracy z PWST w Kra­kowie, Filią we Wrocławiu. Rezultatem działania będzie przygo­towanie czterech premier w sezonie artystycznym 2016/2017 oraz budowa zaplecza materialnego na dalsze działania

SPEKTAKLE