Off-Baza

Ostrowska Joanna, Tyszka Juliusz, „Szkice o teatr alternatywnym”

Joanna Ostrowska, Juliusz Tyszka, Szkice o teatr alternatywnym, Wydawnictwo naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2008

Jak wskazuje tytuł, Szkice o teatrze składają się z kilkunastu szkiców poświęconych nowym aspektom bogatego w sensie artystycznym i społecznym zjawiska, jakim stał się teatr alternatywny/offowy w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Ich treścią są próby zdefiniowania, opisu i analizy (teatrologicznej, kulturoznawczej i socjologicznej) tego fenomenu, który urósł do rangi osobnego, znaczącego ruchu, zwłaszcza na gruncie polskim. Polski teatr alternatywny stał się istotnym uzupełnieniem teatru „niealternatywnego” we wszystkich aspektach działania instytucji teatru, zespołu teatralnego oraz teatralnej kreacji. Autorami szkiców są Juliusz Tyszka, polski teatrolog i kulturoznawca specjalizujący się w performatyce, oraz Joanna Ostrowska, polska kulturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.