Off-Baza

Teatr 21


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 2005
Aktualna liczebność zespołu: 21 (+12 współpracowników)
Dane kontaktowe: teatr21@teatr21.pl

https://teatr21.pl/


Początki teatru sięgają warsztatów w Zespole Społecz­nych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Grupę pro­wadzi Justyna Sobczyk, pedagożka teatru i reżyserka. Członka­mi zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły „Dać Szansę”, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Ewolucja artystyczna grupy przebiega od nietypowych szkolnych przedstawień jaseł­kowych do autorskich spektakli. W dorobku teatru znajdują się m.in. Portret, Pesach to święto wolności, Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3, Statek miłości. Odcinek 1. Większość z nich powstała na bazie własnych, wypracowanych w czasie prób scenariuszy. Spektakle Teatru 21 można było oglądać zarówno w głównym miejscu aktywności zespołu, czyli Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, jak również w warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Baj, Soho) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. Grupa występowała również na festiwalach krajowych (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bia­łystok) i zagranicznych (Praga, Neratovi, Berlin). Poza tworze­niem spektakli Teatr 21 prowadzi także szeroko zakrojoną akcję warsztatową, w tym projekt edukacyjny „O!Swój” dedykowany uczniom, nauczycielom, animatorom i pedagogom. Zakłada on organizacje warsztatów dla klas, nauczycieli i animatorów kul­tury, a także rezydencji artystycznych w szkołach. Grupa działa w ramach Fundacji Teatr 21, będącej od 2013 roku warszaw­skim oddziałem Fundacji Win-Win. Środki na finansowanie dzia­łalności artyści zdobywają zarówno z akcji crowdfundingowych, jak również udziału w projektach finansowanych zarówno przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.