Off-Baza

Teatr Amareya


Stowarzyszenie Amareya Art

Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: tel. 504 655 104, amareya.theatre@gmail.com


Teatr Amareya (Stowarzyszenie Amareya Art) został zało­żony przez Katarzynę Pastuszak (tancerkę, reżyserkę, choreo­grafkę, teatrolożkę, animatorkę kultury, badaczkę tańca butō, dyrektorkę artystyczną Teatru Amareya), Agnieszkę Kamińską (tancerkę, wokalistkę, animatorkę kultury) oraz Aleksandrę Śli­wińską (tancerkę, instruktorkę tańca, animatorkę kultury.

Od początku istnienia Teatr Amareya pracuje w Gdań­skim Archipelagu Kultury, przy Klubie „Winda”. Spektakle Teatru prezentowane są na scenach trójmiejskich (między innymi Klu­bu Żak w Gdańsku) i krajowych. Zespół regularnie bierze udział w festiwalach i przeglądach o charakterze ogólnopolskim i mię­dzynarodowym (między innymi Gdański Festiwal Tańca).

Od początku działalności zespół prowadzi swoje projekty na trzech płaszczyznach – artystycznej, dydaktycznej i anima­torskiej. Wszystkie trzy są też od początku w mniejszym bądź większym stopniu osadzone w filozofii i estetyce tańca butō. Działania Teatru łączą butō z tańcem współczesnym, teatrem fizycznym, technikami tańca modern Marty Graham i perfor­mansem, tworząc specyficzny i oryginalny język artystycznego przekazu, umiejscowiony w kulturowych kontekstach, łączą­cych filozofię oraz estetykę dalekowschodnią i europejską.

Od momentu powstania Amareya regularnie tworzy spektakle teatralne. Do tej pory powstały między innymi: Ocaleni. Na skraju nieba (2010), przedstawienie podejmujące temat powojennej traumy; Pusty dom (2011), opowiadający o doświadczeniu straty i pustki; performatywny spektakl No­madka (2012), poruszający kwestie migracji i powiązanej z nią dyskryminacji, oraz With-in. Wewnątrz (2013), spektakl o feno­menie narodzin.

Istotną płaszczyzną działania Teatru są projekty tworzo­ne przy współudziale polskich i zagranicznych artystów, któ­rych efektem są spektakle teatralne, performanse i działania warsztatowe. Do nich należy kolektyw artystyczny „Amareya Theather and Guests”, w który zaangażowani są między innymi Dorota Androsz, Anna Kalwajtys, Joanna Duda czy Magdalena Jędra. Efektem tych działań jest między innymi głośny spektakl Ofelia_remix, poruszający szeroki temat obecności kobiety we współczesnej rzeczywistości.

W 2015 roku Teatr Amareya rozpoczął prestiżowy mię­dzynarodowy projekt „Kantor_Tropy”, podejmujący w szeregu działań artystycznych i edukacyjnych twórczość Tadeusza Kan­tora, łączący taniec współczesny, butō, performans, muzykę nowoczesną i sztuki wizualne.

Najnowszy projekt Teatru Amareya to „Perforacje: Pamięć wody”, tworzony przy współudziale polskich i japońskich arty­stów, realizowany poprzez cykl przedstawień, instalacji i działań edukacyjno-warsztatowych.

SPEKTAKLE