Off-Baza

Grupa Tańca Współczesnego


GTW Politechniki Lubelskiej

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1993
Sala: Studio taneczne Politechniki Lubelskiej (tylko do ćwiczeń)
Aktualna liczebność zespołu: 12 (grupa repertuarowa)
Największa impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (współorganizacja)
Dane kontaktowe: tel. 693 442 074, gtwpl@wp.pl

https://www.facebook.com/gtwpl/


Grupa została założona przez Hannę Strzemiecką w 1993 roku. Swoją działalnością nawiązywała do Zespołu Gimnastyki Artystycznej i zespołu tańca nowoczesnego „Pandora” – funk­cjonujących przy Politechnice Lubelskiej. Punktem zwrotnym w działalności zespołu był rok 2001, kiedy to z inicjatywy Han­ny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora arty­stycznego zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia, ówczesnych tancerzy Grupy, powstał Lubelski Teatr Tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. Po tym przełomie GTWPL działała dalej, od 2005 roku pod prze­wodnictwem Anny Żak. Od tego czasu tancerze biorą udział w kolejnych spektaklach w choreografii Anny Żak: continue, clear/n, stadium.etap I (inspirowany twórczością Magdaleny Abakanowicz), opium (inspirowany Jeanem Cocteau i Karuzelą z madonnami Ewy Demarczyk), Pieśń z pieśni (libretto: Jan Kon­drak); W repertuarze pozostają także spektakle w choreografii Strzemieckiej: piejo, dziobio, gdaczo (2005), cokolwiek stanie się (2011).Większość realizacji teatralnych Grupy była prezentowa­na także plenerowo, przy wykorzystaniu przestrzeni miasta, na przykład w cyklu …miejsca… chwile. Grupa brała także udział w projekcie Body in Urban Space – Lublin według koncepcji Wil­liego Dornera, jak również w akcji performatywnej …And We Will Have Danced Together pod okiem Witolda Jurewicza. Tance­rze działający w Grupie pochodzą z różnych środowisk akade­mickich. Działają także jako samodzielni artyści, pełnią również rolę instruktorów tańca współczesnego, prowadzą warsztaty dziecięce i młodzieżowe oraz zajęcia w ramach edukacyjnego autorskiego projektu Anny Żak Myśl w ruchu, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca i Centrum Kultury w Lublinie / Lubelski Teatr Tańca. Grupa instytucjonalnie przynależy do Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego Politechniki Lubelskiej i jest dotowana przez tę uczelnię.