Off-Baza

Jubilo


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: 3 do 10.
Sala: Kieleckie Centrum Kultury
Największa impreza: Ukryte Miasta – cykl bezpłatnych wydarzeń artystycznych dla osób wykluczonych (2015, 2016); Odkluczanie – projekt teatralny w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
Dane kontaktowe: office@jubiloproject.com,


Jubilo jest grupą teatralną założoną przez Daniela Hana i Diego Pileggiego, która szybko obrała własną oryginalną ścieżkę działań społecznościowych poprzez sztukę. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa iubilare, które znaczy „krzy­czeć z radości”. Punktem wyjścia dla działań Jubilo jest potrzeba artystycznej interwencji przeciwko społecznemu wykluczeniu. Dążeniem teatru jest przeciwdziałanie podziałom i wznosze­niu murów ignorancji pomiędzy grupami marginalizowanymi a resztą społeczeństwa. Zespół to międzynarodowa grupa ak­torów i muzyków, którzy na stałe żyją i pracują we Wrocławiu. Jubilo współpracuje także z artystami sztuk wizualnych, twór­cami filmów dokumentalnych i fotografami. W 2013 roku po­wstała Fundacja Jubilo. Jej liderami są Diego Pileggi (Włochy) i Agnieszka Bresler (Polska), projekty koordynuje Agnieszka Krzaczkowska. Trzon zespołu tworzą: Joshua Doerksen (Kana­da), Aleksandra Gronowska, Aleksandra Kugacz, Maria Śmia­rowska. Przy projektach Jubilo współpracowali także Simona Sala (Włochy), Samuel Alty (Nowa Zelandia), Katarzyna Kapela, Jacek Timingeriu, Jakub Gontarski, Katarzyna Małecka, Gabriel Rodriguez Almagro (Hiszpania), Alexandra Kazazou (Grecja), Piotr Kurjata, Ilona Krawczyk.

Jubilo dąży do przełamywania społecznych barier po­przez akcje i interwencje artystyczne realizowane w teatralnym języku ciała, głosu, muzyki. Artyści chcą otwierać przestrzeń dla tkwiącej w każdym człowieku potrzeby ekspresji i spontanicz­nej, pełnej radości twórczości; przestrzeń dla doświadczania akceptacji i wzajemnej wymiany doświadczeń. W ramach dłu­gotrwałych projektów Jubilo pobudza nieustannie między­ludzkie relacje podczas pracy, nie tylko na sali teatralnej, ale też w trakcie warsztatów „w terenie”. Artyści-działacze stymu­lują członków grup docelowych do szerokiego zaangażowaniu się w codzienne życie danej społeczności.

Jubilo współpracowało z wieloma organizacjami we Wrocławiu i za granicą, działając z młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłymi z doświadczeniem choroby psy­chicznej, młodzieżą polską i romską, bezdomnymi, więźniami i uchodźcami. Działalność Jubilo obejmuje również pokazy pracy, seminaria, filmy dokumentalne oraz wystawy fotografii i sztuki.

Dotychczasowe spektakle Jubilo to Odzwierciedlenie (2015, stworzony i prezentowany w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu), Czarna noc, biały dzień (2015, reż. D. Pileggi), Wy­jątkowo (nie) o Nas (2016, reż. A. Bresler i D. Pieleggi, w ramach projektu Teatrosja). Oprócz tego Jubilo Ensemble dał koncert pieśni tradycyjnych (MiserArt, 2015, reż. D. Pileggi).

SPEKTAKLE