Kategorie
Lubelskie Teatry

Scena In Vitro


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: tel. (81) 466 61 24, 515 269 900, scenainvitro@gmail.com


Pomysłodawcą i dyrektorem teatru jest Łukasz Witt-Michałowski.Scena InVitro to teatr realizujący teksty dotąd nieznane lub słabo znane polskiej publiczności. Nie posiada stałego zespołu, bo wychodzi z założenia, że stałość to stagnacja, dlatego wciąż szuka nowych twarzy. Sięga po teksty współczesne i klasyczne, eksperymentuje w przeróżnych przestrzeniach, zmagając się z literaturą polską i obcą. Teatr traktuje jako platformę wypowiedzi o rzeczach najistotniejszych,często marginalizowanych w debacie publicznej i powszechnej świadomości.Uwielbia prowokować do myślenia i odnajdywania własnego punktu widzenia. Nie daje gotowych odpowiedzi, ale zaprasza w podróż w stronę własnych przemyśleń i samodzielnego formułowania wniosków. Scena InVitro budzi z letargu i wyostrza zmysły. Chce rozmawiać o rzeczach ważnych.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

neTTheatre


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2007
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 28, nettheatre@gmail.com

https://www.facebook.com/neTTheatre


Teatr założył i do dziś mu przewodzi Paweł Passini. Dzia­łalność grupa rozpoczęła na Dolnym Śląsku, w Srebrnej Górze, w budynku kościoła ewangelickiego. Od 2009 roku siedzibą te­atru jest Centrum Kultury w Lublinie. NeTTheatre w rozwinięciu swej nazwy ma formułę: „teatr w sieci powiązań”, co należy ro­zumieć metaforycznie i dosłownie – jest to pierwszy europejski teatr internetowy. Pierwszą premierą online neTTheatre było Odpoczywanie. Obecnie aspekt internetowy jest mniej istotny, chociaż neTTheatre nieustannie korzysta z dobrodziejstw no­wych mediów. Na początku teatr współpracował z Politechniką Wrocławską, Grupą ITTv z Lublina oraz Fabryką Sztuki z Łodzi i Teatrem Chorea. NeTTheater współpracuje także z innymi te­atrami alternatywnymi, m.in. z Grupą Coincidentia (Turandot nagrodzony Total Theatre Award 2011 w Edynburgu). Passini często sięga do klasyki (Mickiewicz, Wyspiański, Słowacki, Norwid), nie stroni jednak od tematów aktualnych, niekiedy traktowanych z wykorzystaniem konwencji storytellingu i do­kumentu (Kryjówka, Matki). Istotny w tematyce podejmowanej przez neTTheater jest wątek żydowski. Z teatrem związane jest także Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód”. W ramach tea­tru powstał także spektakl #enterorestes w reżyserii Grzegorza Grecasa. NeTTheater organizuje również warsztaty teatralne. Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lublinie i partycypuje w budżecie instytucji, ponadto korzysta z innych form dotacji, jak np. stypendia.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Maat Projekt


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2004
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Największa impreza: Festiwal Maat
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007, Lublin,
tel. 81 466 61 25, teatr.maat@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/Teatr-MAAT-Projekt-188749491149271/


Teatr założony przez Tomasza Bazana wywodzi się z te­atru studenckiego inspirowanego działalnością Ośrodka Prak­tyk Teatralnych „Gardzienice”. Obecnie charakter pracy zespołu określić można jako taneczno-performatywny. Grupa zrealizowała kilkadziesiąt produkcji teatralnych, nie tylko spektakli (opierających się na butō i tańcu), ale także instalacji kolektyw­nych i performansów. Jej główną postacią jest Bazan współ­pracujący także z innymi teatrami, tancerzami i choreografami. Z zespołem Bazan zrealizował m.in. takie prace, jak Wake Up in the Evening (udział w Polskiej Platformie Tańca 2010), Indukcje (z udziałem Jacka Poniedziałka). W 2012 roku w ramach połą­czonej z festiwalem „Konfrontacje Teatralne” edycji Maat Festi­valu roku odbyła się premiera spektaklu Orlando na podstawie tekstów Virginii Woolf i Szczepana Orłowskiego.

Teatr Maat Projekt jest jednostką w ramach Centrum Kul­tury w Lublinie. Partycypuje w jej budżecie, ale także korzysta z innych form dotacji, na przykład ze stypendiów.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Lubelski Teatr Tańca


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2001
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Aktualna liczebność zespołu: 6
Największa impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 46, taniec@ck.lublin.pl

https://www.facebook.com/lubelskiteatrtanca


Lubelski Teatr Tańca powstał w roku 2001 z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskie­go i Wojciecha Kapronia, ówczesnych tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, utworzonej w 1993 roku przez Strzemiecką. Liderzy Grupy założyli nowy, profe­sjonalny teatr tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. Strzemiecka była jego dyrektorem i głównym choreografem. Do najważniejszych realizacji zespołu należały między innymi: Traktat optyczny (wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku 2001), Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy inspirowany twórczością Marca Chagalla (II nagroda na XI Międzynarodowych Prezentacjach Współczes­nych Form Tanecznych w Kaliszu 2003), plepleJAdy inspirowa­ny twórczością Witolda Gombrowicza (I nagroda na Między­narodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu 2005). W 2005 roku do Teatru dołączyła Beata Mysiak, w tym samym roku dyrektorem została Anna Żak. Od 2006 roku funkcję kierownika artystycznego i głównego choreografa peł­ni Ryszard Kalinowski. Od roku 2007 menadżerem zespołu jest Anna Kalita. Ważniejsze realizacje z ostatniego etapu pracy tea­tru to między innymi: Stalking Paradise, hello kitty, nano. Spekta­kle powstają w procesie indywidualnych poszukiwań każdego z twórców. Dzięki temu choreografie posiadają wyraźne piętno indywidualności. W przedstawieniach teatru wykorzystywana są estetyki teatru tańca, plastyki ruchu i obrazu oraz fizycznego teatru tańca.

Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lub­linie i partycypuje w budżecie tej instytucji.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Grupa Tańca Współczesnego


GTW Politechniki Lubelskiej

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1993
Sala: Studio taneczne Politechniki Lubelskiej (tylko do ćwiczeń)
Aktualna liczebność zespołu: 12 (grupa repertuarowa)
Największa impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (współorganizacja)
Dane kontaktowe: tel. 693 442 074, gtwpl@wp.pl

https://www.facebook.com/gtwpl/


Grupa została założona przez Hannę Strzemiecką w 1993 roku. Swoją działalnością nawiązywała do Zespołu Gimnastyki Artystycznej i zespołu tańca nowoczesnego „Pandora” – funk­cjonujących przy Politechnice Lubelskiej. Punktem zwrotnym w działalności zespołu był rok 2001, kiedy to z inicjatywy Han­ny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora arty­stycznego zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia, ówczesnych tancerzy Grupy, powstał Lubelski Teatr Tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. Po tym przełomie GTWPL działała dalej, od 2005 roku pod prze­wodnictwem Anny Żak. Od tego czasu tancerze biorą udział w kolejnych spektaklach w choreografii Anny Żak: continue, clear/n, stadium.etap I (inspirowany twórczością Magdaleny Abakanowicz), opium (inspirowany Jeanem Cocteau i Karuzelą z madonnami Ewy Demarczyk), Pieśń z pieśni (libretto: Jan Kon­drak); W repertuarze pozostają także spektakle w choreografii Strzemieckiej: piejo, dziobio, gdaczo (2005), cokolwiek stanie się (2011).Większość realizacji teatralnych Grupy była prezentowa­na także plenerowo, przy wykorzystaniu przestrzeni miasta, na przykład w cyklu …miejsca… chwile. Grupa brała także udział w projekcie Body in Urban Space – Lublin według koncepcji Wil­liego Dornera, jak również w akcji performatywnej …And We Will Have Danced Together pod okiem Witolda Jurewicza. Tance­rze działający w Grupie pochodzą z różnych środowisk akade­mickich. Działają także jako samodzielni artyści, pełnią również rolę instruktorów tańca współczesnego, prowadzą warsztaty dziecięce i młodzieżowe oraz zajęcia w ramach edukacyjnego autorskiego projektu Anny Żak Myśl w ruchu, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca i Centrum Kultury w Lublinie / Lubelski Teatr Tańca. Grupa instytucjonalnie przynależy do Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego Politechniki Lubelskiej i jest dotowana przez tę uczelnię.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Provisorium


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1971
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Aktualna liczebność zespołu: 3
Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne”
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 19, provisorium@ck.lublin.pl

https://www.facebook.com/TeatrProvisorium/


Teatr został założony przez studentów polonistyki Uni­wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Stefana Aleksandrowicza, Wiesława Kaczkowskiego i Jana Twardowskiego. Wywodzi się ze środowiska akademickiego, później także alternatywnego i kontrkulturowego, co miało swoje przełożenie nie tylko na charakter twórczości (wpływy Teatru Ósmego Dnia), ale także na zaangażowanie członków teatru w ruch opozycyjny. Punk­tem zwrotnym historii grupy jest przełom 1975 i 1976 roku, kie­dy to teatr uzyskał siedzibę w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”, a do składu dołączyli między innymi Bogusław Janczyk, Janusz Opryński i Jacek Brzeziński. Dwaj ostatni pra­cują w teatrze do dziś, Opryński jest jego dyrektorem, a także zastępcą dyrektora do spraw artystycznych w Centrum Kultury w Lublinie, w którym teatr ma swoją siedzibę od 1991 roku. W międzyczasie, po usunięciu z „Chatki Żaka”, razem z Grupą Chwilową i Sceną 6, Provisorium zakłada Lubelskie Stowarzy­szenie Teatralne (1981), które rezydowało w Lubelskim Domu Kultury. Następnie Provisorium dołączyło do Lubelskiego Studia Teatralnego w Bramie Grodzkiej (1987). Od 1996 roku rozpoczyna się okres współpracy Provisorium z Kompanią Te­atr Witolda Mazurkiewicza, Jarosława Tomicy i Michała Zgieta, który trwa do 2010 roku. W ramach tej współpracy sięgano po dzieła m. in. Alberta Camusa, Roberta Musila, Tadeusza Różewi­cza i Witolda Gombrowicza. Najsłynniejszym przedstawieniem powstałym w wyniku tej kooperacji było Ferdydurke (1998), gra­ne między innymi w teatrze La MaMa w Nowym Jorku, a także nagrodzone Fringe First na festiwalu w Edynburgu w 2001 roku (po raz pierwszy tę nagrodę Provisorium dostało w 1992 r. za przedstawienie Z nieba, przez świat, do samych piekieł). Spek­taklem rozpoczynającym kolejny w historii, samodzielny etap działalności Provisorium byli Bracia Karamazow (2011) w reży­serii Opryńskiego. Dziś reżyser ten korzysta z aktorów pracu­jących na co dzień w innych teatrach lub będących wolnymi strzelcami. Opryński przygotowuje spektakle oparte głównie na literaturze, sięgając poza Gombrowiczem i Dostojewskim także do książek Jacka Dukaja (Lód, 2013) i Jonathana Littella (Łaskawe. Punkt zero, 2016). Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lublinie, partycypując w budżecie tej in­stytucji; ponadto korzysta także z innych form dotacji, jak na przykład stypendia.