Kategorie
Podkarpackie Teatry

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy


Siedziba: Stalowa Wola
Rok założenia: 1946
Sala: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Aktualna liczebność zespołu: 18
Dane kontaktowe: ATD, Miejski Dom Kultury,
ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 09 50

https://www.facebook.com/Amatorski-Teatr-Dramatyczny-im-J%C3%B3zefa-%C5%BBmudy-190432640974371/


Amatorski Teatr Dramatyczny powstał w 1946 roku przy Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola. Jego założy­cielem był Józef Szporna, który zrealizował około 15 premier. Sławę i rozgłos przyniósł zespołowi Józef Worek Żmuda, chary­zmatyczny reżyser i wybitny aktor, który przygotował z człon­kami Teatru ponad 40 przedstawień. Po jego śmierci teatr po­stanowił przyjąć jego imię.

Obecnie zespół liczy 18 osób w wieku 17-75 lat, najstar­si członkowie brali udział w blisko 50 premierach. Od zawsze ATD sięgał po teksty dramatyczne, bajki, ludowe opowieści, by w końcu zdecydować się sięgnąć do historii jego aktorów i uczynić z ich doświadczeń scenariusz spektaklu teatralnego. Stało się tak za sprawą Anety Adamskiej (patrz Teatr Przedmie­ście). Aktorka-reżyserka fascynuje się historiami życiowymi swoich aktorów i po blisko 65 latach działalności ADT współ­tworzy spektakl o łączeniu życia z działalnością w Teatrze. Prze­tańczyć zmierzch to wspomnienia twórców po latach, które łączą się w zaskakującą całość, epatującą ciepłem i szczerością. Adamska nie stawia na wielki efekt wizualny, proponuje spo­kojny i piękny spektakl o przemijaniu, potrzebie atencji i wy­spowiadania się, nim zapadnie zmierzch.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr Przedmieście


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna; Festiwal Teatralny „Buda Jarmarczna”
Dane kontaktowe: Teatr Przedmieście, ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów, tel. 601 376 697, teatr.przedmiescie@wp.pl


Teatr Przedmieście jest pierwszym i najprężniej działa­jącym teatrem niezależnym w województwie podkarpackim. Aneta Adamska – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersy­tetu Warszawskiego – zainicjowała powstanie tej grupy w 2001 roku. Początkowo zespół związany był z Krasnem, następnie z Łańcutem, a po dziewięciu latach pracy osiadł w Rzeszowie, gdzie liderka założyła Ośrodek Działań Teatralnych. Adam­ska reżyseruje, pisze scenariusze, a także gra w powstających przedstawieniach. Przez cały czas działalności realizuje konse­kwentną wizję artystyczną. Szczególnie interesują ją kwestie związane z tworzeniem i zmienianiem się indywidualnych tożsamości. Aktualnie w zespole pracuje 5 aktorek i 6 akto­rów, a w przeszłości Teatr współpracował z blisko 30 twórcami i twórczyniami. A ich wysiłek artystyczny doceniono, przyznając prawie 60 nagród na festiwalach całego świata.

Do tej pory Teatr dał 14 autorskich premier, w tym 2 w koprodukcji z Ośrodkiem Teatralnym CREARC z Grenoble (Francja). Przedmieście współpracuje również z Theater Frank­furt, Accademia Internazionale dell’ Attore z Rzymu, Studio Novecento z Mediolanu, Forn de Teatre Pa‘tothom z Barcelony i Stowarzyszeniem Processus – Le Retour d‘Ulysse z Paryża oraz licznymi instytucjami i teatrami w Polsce.

Ośrodek Działań Teatralnych organizuje wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Największą popularnością cieszy się wydarzenie naukowo-ar­tystyczne Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna. W ramach trzydniowego festiwalu odbywają się wykłady, prelekcje, wy­stawy i spotkania z najważniejszymi badaczami, dokumentali­stami i twórcami, zajmującymi się dziedzictwem artystycznym Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Szajny. Wie­czorami swoje prace prezentują zespoły teatralne, które czerpią z myśli wielkich reformatorów polskiego teatru.

Ponadto Teatr Przedmieście organizuje mniejsze wyda­rzenia teatralne i kulturalne, np. Festiwal Teatralny inspirowa­ny sztuką Tadeusza Kantora „Buda Jarmarczna”; Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne, zajęcia dla pań „Ścieżki Kobiet”, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teatr po­wołał do życia Międzynarodowe Spotkania Teatru Alternatyw­nego Łańcuckie Noce Teatralne – wakacyjną imprezę, na której prezentowały się najważniejsze teatry niezależne pracujące w Europie. Niestety odbyły się tylko cztery edycje festiwalu, ostatnia w 2010 roku.

W ramach Przedmieścia działają trzy mniejsze grupy te­atralne – Teatr Rudy Kot dedykowany dzieciom poniżej V klasy szkoły podstawowej; Teatr Grymas dla młodzieży powyżej V klasy szkoły podstawowej i Teatr Pozytywka, w którym pracują licealiści i studenci.

SPEKTAKLE