Kategorie
Podlaskie Teatry

A3Teatr


Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Siedziba: Policzna
Sala: brak stałej sali. Teatr korzysta ze świetlicy wiejskiej w Policznej (100 osób), widowni w Hajnówce na 150 osób, synagogi w Orli do 120 osób, jurty festiwalowej (około 130 osób).
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: stały: 7 osób, pracownicy biura: 2 osoby, współpracownicy: ok. 20 osób, wolontariusze: 3-5 osób.
Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep
Dane kontaktowe: Policzna 40, 17-250 Kleszczele,
tel. 601479999, 513172746, biuro@a3teatr.pl

https://a3teatr.pl/


A3Teatr został założony przez Dariusza Skibińskiego, który do dziś pozostaje jego liderem. Grupę powołał do życia razem z Bogusławem Siwką i Janem Kochanowskim, z który­mi wcześniej przez wiele lat współpracował w ramach Teatru Cinema. Pierwszą siedzibą grupy był warszawski Basen Ar­tystyczny. Teatr stacjonuje obecnie w Policznej na Podlasiu. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”, organizowanego razem z działającym przy teatrze Stowarzy­szeniem Kulturalnym „Pocztówka”, dba o kontakt z okolicznymi mieszkańcami, choć zespół rekrutuje się z aktorów mieszkają­cych w różnych częściach kraju. Rozległe kontakty oraz duże doświadczenie w ogólnopolskiej materii teatru offowego spra­wiają, że formacja, mimo iż zakorzeniona na Podlasiu, stanowi propozycję artystycznie otwartą i nieskrępowaną lokalnym kontekstem.

A3Teatr nastawiony jest na szeroką edukację arty­styczną. Organizuje zajęcia dla młodzieży oparte na autorskich projektach Skibińskiego, a także warsztaty związane z metoda­mi Konstantego Stanisławskiego i Tadeusza Kantora. Stawia na edukację młodych artystów zainteresowanych metodą minimal art. Skupia i konsoliduje wielu młodych twórców, którzy bez względu na swoje poprzednie doświadczenia i wykształce­nie (państwowe szkoły teatralne, APT Gardzienice), znajdują w A3Teatrze miejsce artystycznej nauki. 

Dzięki idei wolnego przepływu inspiracji aktorzy i współpracownicy nie są przy­wiązani do jednej instytucji. W efekcie wśród współpracowni­ków A3Teatru znalazły się osoby aktywnie działające w innych przedsięwzięciach, jak Jacek Hałas, Barbara Songin czy Justyna Jary. A3Teatr organizuje także wykłady popularyzujące teatr i sztukę współczesną, kierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, seniorów. Zainspirowani między innymi Piną Bausch, Josefem Nad­jem, malarstwem Jerzego Nowosielskiego i Christiana Boltań­skiego tworzą teatr oparty na ruchu, choć nie jest to pantomi­ma. Nie rezygnują też całkowicie ze słowa. Ich najsłynniejsze spektakle to Plan lekcji, Zmysły, Viva Mazovia, Tańcz!. Poza spek­taklami wystawianymi w Policznej teatr gra na wielu scenach Polski i świata. Skibiński prowadzi także zajęcia i warsztaty za granicą. 

Teatr korzysta z dotacji ministerialnych, samorządo­wych, pobiera fundusze z grania spektakli, przeznaczając je na cele statutowe.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Cinema


Siedziba: Michałowice
Rok założenia: 1992
Sala: Dom w Michałowicach
Dane kontaktowe: Katarzyna Rotkiewicz-Szumska,
ul. Kolonijna 8, 58-573 Piechowice-Michałowice,
tel. 75 761 76 16, 602 192 270,
teatrcinema@wp.pl


Dwadzieścia cztery lata temu grupa artystów plastyków oraz aktorów założyła teatr w Michałowicach – niewielkiej osadzie w Karkonoszach. Dyrektorem teatru od momentu powstania jest Zbigniew Szumski – absolwent Wydziału Ma­larstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku. W składzie założycielskim byli także absolwenci Wydziału Aktorskiego wrocławskiej PWST: Tadeusz Rybicki, pozostający do dziś obok Szumskiego filarem działalności artystycznej i edukacyjno-animacyjnej teatru, Jan Kochanowski oraz Dariusz Skibiński (który później, w roku 2006, założył własny Teatr A3 w Hajnówce w woj. Podlaskim), a tak­że Bogusław Siwko (do 1995) oraz artyści plastycy: Katarzyna Rotkiewicz-Szumska i Mariusz Mielęcki. Obecnie skład aktorski uzupełniają: Małgorzata Walas-Antoniello, Anna Krych, Izabe­la Terek-Jopkiewicz, Irad Mazliah i Włodzimierz Dyła. W wielu produkcjach współpracowali z teatrem: Honorata Magdeczko­-Capote, Anna Szymańska, Paweł Adamski, Monika Strzelczyk, Beata Skibińska. Istotna dla pełnej jakości przedstawień kabare­towych teatru (cykl Kabaret Olbrzymów) jest współpraca z mu­zykami: Katarzyną Klebbą, Piotrem Paluchem oraz Arnoldem Dąbrowskim.

Siedzibą teatru jest magiczny dawny pensjonat, którego atmosfera zdaje się wywierać wpływ na powstającą tam orygi­nalną sztukę. Autorskie spektakle Szumskiego mają wyraźny styl i przypominają krytykom twórczość Tadeusza Kantora. Wyraźne są w nich inspiracje twórczością Piny Bausch, Akiry Kurosawy i Zbigniewa Rybczyńskiego oraz analogie z onirycz­nym malarstwem René Magritte’a (w aspekcie formalnym) czy dadaistów, z teatrem absurdu, Latającym cyrkiem Monty Pytho­na i poezją Mirona Białoszewskiego (w warstwie estetyki i te­matyki czerpiącej z codzienności). Przedstawienia Cinemy to połączone w sposób polifoniczny formy teatru plastycznego, muzycznego i dramatycznego, niebędące jednocześnie czysty­mi reprezentantami żadnego z tych gatunków.Do tej pory teatr zrealizował spektakle: Dong (1992), Bi­lard (1994), Nie mówię tu o miłości (1994), Brudne piękno (1998), Tak.To.Tu (1998), Miałem taki sen (2002), Trylogia Petera Handke (1999-2000, we współpracy z Aspik Theater z Niemiec i Local Theatre z Izraela), Albert Lux (2003), Słownik sytuacji (2003, ko­produkcja ze Spielart Festival z Monachium, Hebbel Theater z Berlina, FFT Düsseldorf ), Mamo, chcę tańczyć Mahlera (2005, koprodukcja z LOFFT Lipsk), Krótka historia kroku marszowego (2008), Opowieści i pamięć (2008, koprodukcja z Acco Theatre z Izraela), Hotel Dieu (2010), Re//mix. Pina Bausch (2011), Rewia Ognia (2014), Posthuman Theatre (2011-2014, we współpra­cy z Teatrem Kaitaisha z Tokio), Upadek przyszłości (2014, we współpracy z tancerzem i choreografem z Izraela, Iradem Ma­zliahem), Heartbreak Hotel (2015, we współpracy z Teatrem A3), Kartoteka – hommage a Tadeusz Różewicz oraz Nicea (2016, we współpracy Teatrem Akhe z Petersburga) oraz pięć wieczorów z cyklu Kabaret Olbrzymów.