Kategorie
Lubelskie Teatry

Puławski Teatr Amatora


Siedziba: Puławy
Rok założenia: 2005
Sala: Sala widowiskowa (525 miejsc) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
Dane kontaktowe: tel. 81 886 20 24, 81 887 96 02, teatr.pulawy@gmail.com

https://www.facebook.com/Teatr.Pulawy


Teatr ten jest kontynuacją idei Puławskiego Teatru Ama­torów, jednego z najdłużej działających teatrów amatorskich w powojennej Polsce, założonego w 1949 roku przez Zbignie­wa Kędzierskiego i Mariana Wolskiego, a działającego do roku 1989 (w jego szeregach debiutował m.in. Marian Opania). Jego repertuar zasadzał się na inscenizacji klasycznej i współczesnej dramaturgii polskiej (Mrożek, Fredro, Grochowiak, Iredyński) i światowej (Dürrenmatt, Strindberg), jak również teatru poezji i kabaretu literackiego. W 2005 roku, po przerwie spowodo­wanej śmiercią założycieli Teatru, Ryszard Stępień, wieloletni aktor PTA, wznowił działalność grupy, zmieniając jej nazwę na Puławski Teatr Amatora, dochowując jednak wierności idei te­atru różnorodnego gatunkowo i stawiającego ważne pytania. W repertuarze znalazły się takie sztuki jak: Trzy zbiry Dario Fo, Wysiadywaczka Stefanii Grodzieńskiej, Remont Andrzeja i Janu­sza Kondratiuków, Nondum Lidii Amejko. Zrealizowano także widowisko oparte na poemacie heroikomicznym F. D. Kniaźnina Balon w reżyserii Renaty Siedlaczek i Ryszarda Stępnia, a także zabawę teatralną Prima contra aprilis. Pod auspicjami teatru odbywały się także wieczory poezji. Puławski Teatr Amatora prowadzi regularne zajęcia w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, którego jest częścią. Zajęcia mają pomóc opanować podstawowe umiejętności aktorskie, kładą także nacisk na lite­raturę polską i światową. Teatr, skupiając osoby w różnym wie­ku, przygotowuje średnio jedną, dwie premiery w roku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr SPUT²


Siedziba: Puławy
Rok założenia: 2000
Sala: Sala widowiskowa (525 miejsc) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
Dane kontaktowe: Katarzyna Grudzień,
tel. 81 887 96 01-04 wew. 129, katarzyna.grudzien@domchemika.pl

https://www.facebook.com/TeatrSput2


Teatr wyrósł z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Młodziki” funkcjonującej w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” i podobnie jak ona zrzesza młodych adeptów aktorstwa, działa też w ramach tej samej instytucji. Założycielem i opiekunem grupy jest instruktorka teatralna Katarzyna Grudzień. Od 2014 roku tymczasowo z młodzieżą pracuje Anna Filipiak. Odpłatne zajęcia prowadzone w ramach teatru skierowane są do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Ostatnimi laty artyści skupiają się na realizacji autorskich spektakli (m.in. Bez maski, Boisz się), ale teatr sięga też po utwory innych autorów, np. Olgi Tokar­czuk (Serce zszyte fastrygą), K. I. Gałczyńskiego (Koniec świata), M. Wojtyszki (Bambuko), H. Engel (Złodziej czasu) czy E. Ionesco (Lekcja) – każda grupa wystawia premierowy spektakl wiosną każdego roku. Teatr realizuje także monodramy. SPUT² dzia­ła według struktury przypominającej szkołę teatralną, gdzie uczestnicy dzielą się na roczniki. Zajęcia mają charakter eduka­cyjny, oferują uczestnikom możliwość zdobycia podstawowych umiejętności aktorskich, a także poszerzania wiedzy teatralnej i literackiej. Co charakterystyczne dla tego typu placówek, teatr dba o edukację recytatorską.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Lalek „Muchomor”


Siedziba: Puławy
Rok założenia: 1981
Sala: Sala widowiskowa (525 miejsc) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
Dane kontaktowe: Grażyna Idzik-Dominiak,
tel. 608 377 167, grazyna.idzik@domchemika.pl

https://domchemika.pl/zajecia-teatralne,teatr-lalek-muchomor.html


Teatr Lalek „Muchomor” powstał w 1981 roku przy Za­kładowym Domu Kultury Z.A. „Puławy”, a od 1984 roku działa w „Domu Chemika”. Zespół co roku przygotowuje nową pre­mierę. Są to przeważnie bajki – przedstawienia lalkowe korzy­stające z różnych technik; zdarza się także wykorzystywanie żywego planu. Instruktorką, a także osobą odpowiedzialną za wykonywanie lalek i scenografii jest Grażyna Idzik-Dominiak, za oprawę muzyczną odpowiada Zbigniew Jonak. Zajęcia „Mucho­mora” kierowane są do dzieci od IV klasy szkoły podstawowej. W ich ramach uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tech­nikami pracy w teatrze lalek, a także z innymi aspektami pracy w teatrze – np. recytacją i śpiewem. Dodatkową działalnością jest indywidualna praca z recytatorami. Zespół zrealizował kil­kadziesiąt spektakli (do najważniejszych i nagradzanych należą m.in. Wilk, koza i koźlęta, Zabawa w Śpiącą Królewnę, Bajki bez piątej klepki, Baśń o Rycerzu bez Konia). Udział w zajęciach jest odpłatny.