Off-Baza

Teatr Hothaus


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: ul. Izaaka 3/14, 31-057 Kraków,
tel. 606 603 560, kontakt@hothaus.org

https://www.hothaus.org/


Fundacja Hothaus została powołana do życia w 2010 roku przez Wojciecha Terechowicza – aktora, śpiewaka, peda­goga sztuki scenicznej, reżysera i instruktora dramy. W ciągu kilku lat grupie udało się zrealizować ponad 40 spektakli oraz wiele projektów promujących edukację artystyczną. Teatr nie ma stałej siedziby, gości w różnych instytucjach Krakowa. Za główny cel fundacja postawiła sobie „rozwijanie twórczego po­tencjału oraz odkrywanie jego głębi u osób w każdym wieku i w każdej sytuacji”. Dlatego też misją fundacji stało się promo­wanie i prowadzenie edukacji artystycznej.

Fundacja Hothaus stara się tworzyć przyjazną prze­strzeń dla osób, które pragną rozwijać się poprzez działania artystyczne. Ich priorytetem jest „budzenie w człowieku mocy twórczych, które zapewniają dobrą jakość życia”. Wykorzystują techniki odnoszące się bezpośrednio do głosu, ruchu, emocjo­nalności i wyobraźni człowieka oraz jego naturalnej predyspo­zycji do zmiany ról. Dążą tym samym do tego, aby te działania miały przełożenie nie tylko na ich życie zawodowe, ale rów­nież prywatne. Dlatego starają się przede wszystkim rozwijać umiejętności interpersonalne. Swoje cele realizują pracując z dziećmi, rodzicami, młodzieżą, studentami, seniorami, osoba­mi chorującymi psychicznie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zawodowych artystów związanych z Fundacją Hothaus. Ponadto organizują Survival Teatralny (intensywny tygodnio­wy trening aktorski), happeningi, koncerty, wieczory poezji, wieczory filmowe, warsztaty teatralne dla grup zorganizowa­nych. Sztandarowe działania Fundacji to Drama Stosowana dla różnych grup wiekowych, Teatr Rodzinny, Teatralne Studio Młodzieżowe, Grupy wsparcia twórczego, Grupy Treningu Ciała.

Zajęcia prowadzone w ramach Fundacji Hothaus niekie­dy wieńczy spektakl – jak w przypadku Porwania Rusałki czy projektu Mickiewicza sposoby na maleńkie osoby, w którym kilkuletnie dzieci recytowały wiersze wieszcza. W repertuarze teatru znalazły się między innymi adaptacje Procesu Franza Kafki oraz Ferdydurke Witolda Gombrowicza (obydwa spek­takle w reżyserii Terechowicza), a także Gra snów Strindberga czy przedstawienie muzyczne poświęcone życiu św. Faustyny Bo jak śmierć potężna jest miłość. W ostatnich latach teatr nieco zwolnił z produkcją spektakli. Obecnie w repertuarze znajdzie­my na przykład widowisko świąteczne Czekając na…, z którym artyści często goszczą na innych scenach, oraz skierowaną do młodszego widza Śpiącą królewnę. Ostatnio granym na afiszu tytułem jest spektakl taneczny Święci nie błyszczą w choreogra­fii Aleksandra Kopańskiego.