Off-Baza

Teatr Krzyk


Siedziba: Maszewo
Rok założenia: 2002
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Teatr Krzyk, ul. Wojska Polskiego 8, 72-130 Maszewo, tel. 600 976 713, 668 578 899, krzyk@krzyk.art.pl


Krzyk założony został przez Marka Kościółka, ówcze­snego aktora Teatru Brama. Grupa, której trzon tworzą poza Kościółkiem Anna Giniewska, Marcin Pławski, Mateusz Zadala i od niedawna Lena Witkowska (również aktorka Bramy), posłu­guje się językiem scenicznej wypowiedzi opartym na silnych kontrastach, rytmach, fizyczności i zespołowości. Scenariusze są zawsze autorskie, często odpowiadają na bieżące proble­my społeczno-polityczne. Pierwsze spektakle Krzyku były dla publiczności szokujące i odrzucające w swojej intensywności. Tym niemniej przez lata grupa wpisała się w środowisko lokal­ne, pracując ze środowiskami defaworyzowanymi: niepełno­sprawnymi, seniorami, dziećmi z domów dziecka i zakładów poprawczych. Wielokrotnie nagradzana w Polsce i pokazująca się za granicą, jest dziś jedną z lepiej rozpoznawalnych marek teatru alternatywnego, teatrem chętnie zapraszanym i częstym gospodarzem warsztatów – w tym za granicą, m.in. w Iranie, Albanii i na Ukrainie. Krzyk, odrzucając charakter uniemożli­wiających spotkania festiwali konkursowych, organizował też przeglądy teatralne: Krzykowisko i Biesiadę Teatralną „Wejrze­nia”, obecnie w zawieszeniu.