Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Teatr Przebudzeni


Siedziba: Ostróda
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: ul. Grunwaldzka 19A 14-100 Ostróda,
teatr.przebudzeni@ostroda.psoni.org.pl


Teatr działa przy PSONI w Ostródzie. Grupa propaguje głównie teatr ruchu i muzyki. Teatr to dla grupy swoista forma terapii i wyrażenia siebie, a spektakle to swego rodzaju manifesty, nad którymi zespół pracuje wspólnie. Teatr uczestniczy głównie w festiwalach osób pełnosprawnych, burząc przy tym mity i stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Pracownia Tańca Pryzmat


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: al.Sybiraków 2,10-257 Olsztyn,
tel. 604-110-894, pryzmat@taniec-olsztyn.pl


Pracownia Tańca PRYZMAT to zespół Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA z Olsztyna, którego opiekunem artystycznym i choreografem jest Katarzyna Grabińska. Zespółtworzą ludzie, których językiem przekazu jest teatr tańca. Zespół wraz z fundacjąrealizują autorskie spektakle, projekty interdyscyplinarne, prowadząc stałądziałalność repertuarową oraz działalność edukacyjną.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Teatr Delikates


Miejsce: Pisz
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Mącze 2a, 19-300 Ełk,
Wiktor Malinowski, tel. 502 560 770,
Małgorzata Meller, tel. 506 023 906, delikates@teatrdelikates.pl


Teatr Delikates został założony przez Wiktora Mali­nowskiego, który jest także głównym reżyserem i odtwórcą spektakli. Dotychczas powstały trzy spektakle (B612, Z głową w chmurach. Marzyciele), czwarty (Perlarz) jest w przygotowa­niu. Ponadto na koncie teatru widnieje kilka akcji ulicznych (Kamień i co, Godzina W, Sad). Przedstawienia opierają się na interakcji z widzem, często przybierają formę happeningu, są inspirowane filozofią, historią, literaturą, odnoszą się też do lokalnego kontekstu. Często akcja dotyczy miejsca, w którym odbywa się spektakl. Teatr oprócz akcji i happeningów organi­zuje również warsztaty teatralne oparte na działaniu ruchowym i pantomimie oraz naukę chodzenia na szczudłach. Jest także organizatorem projektu „Matka”, polegającego na nauce świa­domości teatralnej i pracy w grupie, której zwieńczeniem jest organizacja wspólnego happeningu. Finansowo teatr wspoma­gają Gmina Pisz oraz Urząd Miasta Gdańsk. Instytucją wspie­rającą jest Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne Kultywator. Patronat Honorowy nad Teatrem Delikates objął Instytut Badań Ośrodka Tożsamości (IBOT).

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Teatr kloszART


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: tel. 694 058 545 (Mateusz Mirczyński), teatrkloszart@gmail.com


Jeszcze jedna grupa rodem z akademickiego środowi­ska. Jej historia bierze się od koła teatralnego działającego przy Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Zespół od 2010 roku działa w Akademickim Centrum Kultury przy Uniwersytecie Warmiń­sko-Mazurskim w Olsztynie, po pięciu latach Teatr kloszART stał się stowarzyszeniem. Grupa koncentruje się na repertuarze dra­matycznym. W ofercie teatru poza spektaklami obecne są także wieczory twórczości poświęcone Agnieszce Osieckiej i Markowi Grechucie. Zrealizowano m.in. następujące spektakle: W starym kinie, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Szafa, Zawsze zbyt cicho i sa­motnie, Duchowa przypadłość, Otwórz oczy, już nie żyjesz, Samot­nik, 8 kobiet. Teatr działa również w dziedzinie animacji kultury.

KloszART ma swój wymierny udział w organizacji Plene­rowych Nocy Teatralnych im. Krystyny Spikert – wydarzenia, które odbywa się od 2013 roku (pod patronatem Rektora UWM oraz Prezydenta Olsztyna). Impreza ma na celu prezentację i in­tegrację niezależnego olsztyńskiego środowiska artystyczne­go. Ponadto teatr działa przy projekcie „Dwie strony kurtyny”, który nakierowany jest na aktywizację kulturalną młodych mieszkańców Olszyna. Projekt poza funkcją popularyzatorską i artystyczną działa również w materii warsztatowej. Teatr w ra­mach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki prowadzi także warsztaty „Muśnij teatr delikatnie”.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Biały Teatr


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: Marta Andrzejczyk, tel. 601 66 33 83, bialyteatr@interia.pl


Biały Teatr powstał z inicjatywy Marty Andrzejczyk, Izabe­li Klimowicz, Izabeli Mańkowskiej, Agnieszki Reimus i Michała Nowakowskiego. Aktorzy poznali się w Olsztyńskim Teatrze Rapsodycznym i postanowili założyć własny teatr inspirowany postacią Mieczysława Kotlarczyka i jego metodami pracy nad słowem w teatrze. Najważniejszym środkiem wyrazu stało się słowo, podkreślane przez ruch, muzykę i scenografię. W 2004 roku podczas pracy nad Salome do zespołu dołączyła Janina Tomaszewska, pełniąca rolę reżysera. Spektakle to zwykle ada­ptacje tekstów pierwotnie nieprzeznaczonych na scenę, np. Królewna i herbatnik, Po nitce do kłębka, Ziemia jałowa, Kolebka do wynajęcia. Teatr współpracuje ze stowarzyszeniami Scena Babel i Aktywna Młodzież, prowadząc warsztaty teatralne w ra­mach projektów na rzecz lokalnej społeczności. Teatr pozyskuje fundusze z dotacji Urzędu Miasta, poprzez stypendia artystycz­ne od Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego, a także poprzez wkład własny i przycho­dy z nagród oraz biletów. Biały Teatr przygotowuje minimum jeden spektakl rocznie.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Teatr Studencki Cezar


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn;  Cezary Kurkowski, teatrcezar@gmail.com; cezary.kurkowski@uwm.edu.pl,  tel. 606 706 298, 605 342 513


Teatr powstał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olszty­nie, która w wyniku transformacji była jedną z instytucji współ­tworzących Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przy którym teatr działa do dziś. Jego dyrektorem jest Cezary Kurkowski. Grupa ma na koncie ponad trzydzieści premier. W 2003 roku wraz z rozwojem teatru i coraz szerszym obsza­rem zainteresowań zespół podzielił się na cztery grupy: drama­tyczno-ruchową, tańca, tancerzy ognia i kabaretową. Obecnie przy Studenckim Teatrze Cezar działa Grupa Ruchu, Studencka Inicjatywa Twórcza i Kabaret Ten Co Zawsze. Od 2013 roku teatr prowadzi także galerię sztuki Foyer. Od szesnastu lat organizu­je także Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis Terrarum”, w skrócie SOFT. Jest to jeszcze jeden przykład siły środowiska teatralnego wśród olsztyńskich uczniów i stu­dentów.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Teatr Nieskromny


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 1995
Dane kontaktowe: II Liceum Ogólnokształcące im. Kon­stantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Małków 3, 10-113 Olsztyn


Uczniowie i studenci pobierający naukę w Olsztynie sta­nowią silną społeczność teatralną. Jednym z przykładów ich aktywności jest Teatr Nieskromny, założony w 1995 roku przez Barbarę Święcicką. Działa przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Na początku działalność teatru ograniczała się do drobnych spektakli wystawianych na potrzeby szkoły, z czasem sztuki nabrały bardziej otwartego charakteru. Dzisiaj teatr wy­stępuje nie tylko w szkole, lecz także na deskach olsztyńskich scen i na licznych festiwalach. Teatr wystawił już ponad dwa­dzieścia spektakli, ważniejsze, nagradzane tytuły to: Umbra, Zęby, P. Od róż. Scenariusze pisze reżyserka na podstawie lite­ratury, często inspiruje się poezją, np. wierszami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Róże­wicza, Danuty Wawiłow.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Schola Teatru Węgajty


Siedziba: Węgajty
Rok założenia: 1994
Dane kontaktowe: Nowe Kawkowo 27, 11-042 Jonkowo,
tel. 89 512 94 71, fax. 89 512 94 71, biuro@schola.wegajty.pl, scholaw1@wp.pl


Scholę założyli i do dziś jej przewodzą Johann Wolfgang Niklaus i Małgorzata Dżygadło-Niklaus – artyści wywodzący się z Teatru Wiejskiego Węgajty. Z tej grupy wyłonił się drugi ze­spół: Węgajty. Projekt Terenowy, z którym do dziś Schola dzieli salę teatralną mieszczącą się w stodole we wsi Węgajty – tam grane są spektakle i prowadzone warsztaty. Zespół tworzą lu­dzie z sześciu krajów europejskich: muzycy, plastycy, naukow­cy i aktorzy. Główna działalność Scholi Węgajty opiera się na rekonstrukcji dramatów liturgicznych i innych zapomnianych form artystycznych, a także na prezentacjach muzyczno-teatral­nych. Obecnie w dorobku teatru znajduje się siedem łacińskich dramatów liturgicznych zrealizowanych na scenie – przy czym scenę należy często rozumieć inaczej, źródłowo. Zajmując się rekonstrukcją dramatu liturgicznego, Schola wprowadza po­nownie teatr w mury kościołów, mierząc się przy tym z proble­mem „jeszcze teatr czy już liturgia”. Schola prowadzi również badania antropologiczno-kulturowe, polegające na zgłębianiu tradycji śpiewu, warsztaty i animacje artystyczne. Przy teatrze działa także Pracownia Ikony.

Schola jest jednym z najbardziej unikatowych projektów polskiego teatru offowego, silnie związanym z lokalnym kon­tekstem pogranicza, a przy tym korzystającym w sferze arty­stycznej ze spuścizny ogromnego obszaru chrześcijańskiego świata. Zespół finansuje się głównie poprzez granty.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Węgajty Projekt Terenowy


Siedziba: Węgajty
Rok założenia: 1986
Dane kontaktowe: Węgajty 18, 11-042 Jonkowo,
Wacław Sobaszek, tel./fax. 48 89 51 29 297, wioskateatralna@gmail.com


Teatr powstał w 1986 roku (pod nazwą Teatr Wiejski „Węgajty”), jako jedna z najważniejszych grup wywodzących się z „Gardzienic”. Założony przez Erdmute i Wacława Sobasz­ków, Małgorzatę Dżygadło-Niklaus i Wolfganga Niklausa, Wi­tolda Brodę oraz Katarzynę Krupkę. Praca teatru opierała się na poszukiwaniach zapomnianych form obrzędowych i pieśni. Pierwsze pokazy przedstawień miały na celu zaprezentowanie nowego stosunku do tradycji, zerwanie ze stereotypami i od­krycie multikulturowego dorobku. Wtedy powstały spektakle wyreżyserowane przez Wacława Sobaszka: Historie Vincenza wg Stanisława Vincenza, Gospoda ku Wiecznemu Pokojowi wg Doliny Issy Czesława Miłosza. W latach 90. zespół podzielił się na „Scholę” prowadzoną przez Wolfganga Niklausa i „Projekt terenowy” prowadzony przez Wacława Sobaszka.

Projekt Terenowy tworzy przedstawienia inspirowa­ne żywymi formami obrzędowymi i literaturą – od fińskiego eposu Kalewala poprzez Dziady Adama Mickiewicza aż po Ślub i Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. Teatr podejmuje też tematy zaangażowane społecznie i politycznie (Wielogłos, mniej!). W swojej siedzibie organizuje liczne warsztaty teatral­ne, artystyczne, konferencje naukowe, a także festiwale „Wioska teatralna” i „Sztuka w obejściu”. Jest jednym z najważniejszych punktów na mapie teatru alternatywnego; przez lata działalno­ści – jeszcze jako Teatr Wiejski „Węgajty” – stanowił platformę wymiany idei i myśli o sztuce ludowej, przez co wydatnie przy­czynił się do ekspansji muzyki ludowej (folkowej). Teatr zajął się również przywróceniem tradycji kolędniczych, „chodzenia po aliluji”, ostatków (zapustów) – dbając w bardzo wyraźny sposób o regionalne tradycje.