Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Pomorska Trupa Pałacowa


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji,
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61


Pomorska Trupa Pałacowa to młoda, rozpoczynająca dopiero działalność grupa teatralna, aktywna przy Pracowni Teatralnej w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Instruktorem grupy jest Marcel Mroczek. Punktem wyjścia jej pracy jest tradycja teatrów dworskich; jej spektakle, oparte na klasycznych tekstach ( w szerokim sensie tego termi­nu – jak dotąd od komedii dell’arte po sztuki G. B. Shawa) mają charakter poszukiwań na poły rekonstruktorskich; powstają przy wsparciu Zespołu Muzyki Dawnej Musica Sedina.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Ruchu i Maski Maszkaron


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61


Maszkaron to młodzieżowa grupa działająca w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, jedna z czterech prowadzonych przez Marcela Mroczka i najbardziej niezależna. Jej spektakle eksplorują przede wszystkim rejony teatru fizycznego i pantomimy. Na warsztatach adeptom prze­kazywane są techniki Lecoqa, Meyerholda i Wachtangowa, fi­zyczne ćwiczenia dochodzą do elementów akrobatyki. Grupa pod obecną nazwą powstała w 2015 roku.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Grupa Teatralna Ujście


Siedziba: Świnoujście
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: kontakt przez Teatr Krzyk


Młodzieżowa grupa Ujście zawiązała się w Świnoujściu w wyniku pracy społeczno-kulturalnej Marka Kościółka i Mate­usza Zadali z Teatru Krzyk. Regularne warsztaty i udział w pro­jektach kulturalno-edukacyjnych (m.in. Lato w Teatrze, Festiwal Bez Granic) zaowocowały powstaniem autorskiego spektaklu Wyjęci, który pokazywany był na kilkunastu scenach i festiwa­lach w Polsce (będąc równocześnie dyplomem reżyserskim Ko­ściółka na wrocławskiej PWST). Członkowie Ujścia zrealizowali dwie edycje festiwalu Przeprawa Teatralna. Grupa tymczaso­wo zawiesiła działalność w trakcie prac nad drugą premierą ze względu na zerwanie współpracy przez władze miasta.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Nowego


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatrnowego@gmail.com;
Ewa Chmielewska: ewa.teatrnowego@gmail.com, tel. 517 403 094;
Dominik Smaruj dominik.teatrnowego@gmail.com, tel. 507 319 046


Teatr Nowego to dwuosobowa obecnie grupa działają­ca w Szczecinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka Kultury. Grupa wyodrębniła się pierwotnie z Teatru Uhuru. Po kilku latach rozwinęła stałą działalność artystyczną, edukacyjną i animatorską, prowadzoną dziś przez Ewę Chmielewską i Do­minika Smaruja pod szyldem – od 2014 roku – Teatr Nowego. Teatr tworzy spektakle autorskie bazujące na własnych scena­riuszach, korzystające z wielu estetyk, skupiające się na bieżą­cych wydarzeniach społecznych, ale oparte przede wszystkim na aktorze. Nowego poza zdobyciem licznych nagród na festi­walach w Polsce, wyróżnieniem w konkursie „Dolina Kreatywna” organizowanym przez TVP i uzyskaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia występo­wało też w Irlandii, Francji, Niemczech i na Ukrainie.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr aDversum


Siedziba: brak
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: tel. 691 654 603, m_plawski@wp.pl


Teatr aDversum zawiązał się w 2012 roku w wyniku pracy warsztatowej Marcina Pławskiego z Teatru Krzyk z młodzieżą z gminy Stara Dąbrowa. Teatr ma za sobą dwie autorskie pre­miery i udział w licznych festiwalach w Polsce i na Ukrainie oraz działania animacyjne, w tym współorganizację festiwalu „Bez kurtyny” w Gnieźnie.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Kingdom of Curvy Fork


Siedziba: Goleniów/Szczecin
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: (Maciej Ratajczyk) tel. 798 710 112,  thekingdomofcurvyfork@gmail.com


Kingdom of Curvy Fork zostało założone przez adeptów Teatru Brama; dziś trzon teatru tworzą Maciej Ratajczyk, Domi­nik Murach, Piotr Nykowski i Daniel Żmudziński. Ze względu na szerokie spektrum twórczych doświadczeń i zainteresowań członków grupy jej sceniczny język jest wypadkową eklektycz­nych poszukiwań formalnych i nie da się jednoznacznie sklasy­fikować – tym bardziej że spektakle dynamicznie się zmieniają dzięki strukturom otwartym na improwizacje. Obok działalno­ści artystycznej KoCF organizuje też w Goleniowie dwa festi­wale: Kingdom of Art (jego wcześniejsza nazwa, Goleniowska Gala Oskara, musiała zostać zmieniona po pisemnej interwencji Amerykańskiej Akademii Filmowej) oraz Goleniowskie Spotka­nia Teatralne Wolfram.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr w Krzywym Zwierciadle


Siedziba: Stepnica
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica, tel. 505 933 359, teatr.wkz@gmail.com


Teatr w Krzywym Zwierciadle założył po wcześniejszych doświadczeniach edukacyjnych w Stepnicy Michał Krzywaźnia, ówczesny członek Teatru Brama. Grupa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i zrzesza przede wszystkim młodzież w wieku szkolnym. W swojej pracy stawia na edukację i wyrabianie po­stawy świadomego uczestnictwa w kulturze, co owocuje nie­tuzinkowymi wyborami repertuarowymi – młodzi artyści pra­cowali m.in. z tekstami Topora czy Gombrowicza. Działalność kulturalno-społeczna teatru obejmuje też inne grupy – dzięki pracy z seniorami powstało np. Koło Recytatorskie „Jesienne Promienie”. Grupa organizuje każdego roku festiwal Przypływ Teatralny, cykl Stepnickie Noce Teatralne oraz Zimowe i Letnie Akademie Teatralne, uczestnicząc w programie Lato w Teatrze, w ramach którego corocznie odbywa się w Stepnicy swoisty festiwal warsztatowy, zakończony pokazami widowisk plene­rowych.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Elipsa


Miejsce: Police
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Kultury w Policach,
ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police, tel. 91 31 21 055, mok@mokpolice.pl


Teatr Elipsa działa od 2006 roku pod patronatem Miej­skiego Ośrodka Kultury w Policach. Młodzieżową grupę prowa­dzi Aleksandra Słowińska; adepci teatru rozwijają podstawowy warsztat aktorski. Elipsa eksploruje różnorodne formy teatralne, łącznie z teatrem dla dzieci i widowiskami plenerowymi, opie­rając się na autorskich kolażowych scenariuszach. Młodzież związana z Teatrem często uczestniczy w wymianach między­narodowych, m.in. w Hiszpanii, Turcji i we Włoszech. Teatr orga­nizuje również corocznie konkursowy festiwal TEK – Teatralna Elipsa Kreatywności im. Zygmunta Zdanowicza, zapraszając spektakle zespołów z Polski i Niemiec oraz animując warsztaty kończące się wspólnym pokazem uczestników.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Grupa Teatralna Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki


Siedziba: Goleniów/Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: Karol Barcki, tel. 508 081 270, karolhellrunner@gmail.com


Goleniowska grupa Pomarańcze powstała w 2006 roku z inicjatywy Karola Barckiego, ówczesnego licealisty i uczest­nika warsztatów w Teatrze Brama. Grupa poszukuje języka wypowiedzi odmiennego od klasycznie rozumianej alternaty­wy, eksplorując rejony wspólne dla performansu i stand-upu, częstokroć mierząc się na scenie z teatrem mainstreamowym. Wiele teatralnych akcji Pomarańczy było zdarzeniami jednora­zowymi, w dużej mierze improwizowanymi podczas pokazów. Od 2011 roku aktywność grupy skupia się na Poznaniu, gdzie jej członkowie obok twórczości artystycznej animują spotkania i wydarzenia teatralne, organizują i współorganizują festiwale (w tym od pięciu lat Ofensywę Teatralną z frekwencją rzędu 250-300 osób), wreszcie koordynują regionalne eliminacje do Międzynarodowego Kampusu Artystycznego Fama. Wraz z krakowskim Teatrem Graciarnia i Teatrem Krzyk Pomarańcze współtworzą od 2012 roku Ligę Teatru Studenckiego, mającą na celu kulturalną aktywizację środowiska studenckiego.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Abanoia


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: Konrad Pachciarek, Teatr Abanoia, ul. Pocztowa 27B/7, 70-361 Szczecin, teatrabanoia@gmail.com


Teatr Abanoia działa pod kierunkiem Konrada Pachciarka. Jest grupą w pełni niezależną, nie posiada osobowości praw­nej. Jego praca jest rodzajem nieustannego eksperymentu, po­szukuje autorskich form, czerpiąc inspiracje z wielu źródeł, od teatru fizycznego po rapsodyczny. Drugim filarem działalności grupy jest aktywność społeczna, realizowana w licznych warsz­tatach teatralno-terapeutycznych, pokazach spektakli i pracy z młodzieżą w szpitalach, domach dziecka czy ośrodkach wy­chowawczych (tu szczególnym punktem była realizacja przez Pachciarka i zespół Luxtorpeda średniego metrażu kinowego pod tytułem Father0 w Ośrodku Wychowawczym w Trzebierzy). W latach 2007-2014 Abanoia prowadziła Centrum Kultury Ma­nuartefaktura, przestrzeń otwartą dla młodych niezależnych twórców, do 2013 roku współorganizowała też Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT.