Off-Baza

Krakowski Teatr Tańca


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2008
Dane kontaktowe: ul. Gzymsików 8, 30-015 Kraków,tel. 501 700 907; 791 790 300, krakowskiteatrtanca@o2.pl


Krakowski Teatr Tańca (dawniej Teatr Tańca GRUPAboso) obecnie tworzy tandem artystyczny Eryk Makohon i Paweł Ły­skawa oraz grupa niezależnych tancerzy,w której skład wcho­dzą m.in. Monika Godek, Katarzyna Żminkowska-Szymańska, Katarzyna Węglowska-Król oraz Katarzyna Pawłowska. KTT do marca 2015 roku działał przy Nowohuckim Centrum Kultury (od 2014 roku w ramach utworzonego tam przez Eryka Makohona Krakowskiego Centrum Choreograficznego). Przez wiele lat teatr wypracował trzy podstawowe filary własnej działalności: artystyczny, edukacyjny oraz impresaryjny. Teatr posiada w swoim dorobku ponad dwadzieścia spektakli, prezentowanych tak na klasycznie rozumianej sce­nie, jak i w przestrzeniach nieteatralnych. Jego estetyka jest trudna do określenia. Charakterystyczny element stanowić może plastyka spektakli, często budowana za pomocą światła oraz precyzyjnie tworzonej architektury ruchu i ciała tancerzy. W spektaklu Kwadryga na TRZECH Eryk Makohon świadomie na­wiązuje do klasycznych ideałów piękna, opartych na harmonii i doskonałych proporcjach. Trójka tancerzy: Jan Lorys, Paweł Łyskawa i Tomasz Urbański poszukuje idealnej formy w zgo­dzie z porządkiem klasycznym. Czyni to w sposób energiczny, płynny, świadomy. Dla Makohona – głównego choreografa Kra­kowskiego Teatru Tańca – zagadnienia związane z preekspresją i ciało-umysłem są bardzo istotne.

Krakowski Teatr Tańca wspiera młodych tancerzy i cho­reografów, choć z powodów organizacyjnych rola zespołu czę­sto ogranicza się tylko do udostępnienia studia. Członkowie KTT prowadzą jednak własną pracę pedagogiczną, ucząc w in­stytucjach kultury i szkołach tańca w Krakowie i w Polsce oraz podczas warsztatów w wielu ośrodkach w kraju. Zdobywają nagrody także za swoje samodzielne spektakle solowe i zespo­łowe. Zespół regularnie bierze udział w najważniejszych wyda­rzeniach artystycznych oraz festiwalach w Polsce i za granicą. Tancerze KTT, także we współpracy z Teatrem KTO, regularnie biorą udział także w wydarzeniach i działaniach ulicznych (m.in. w ramach Nocy Poezji), a także eksperymentalnych realizacjach scenicznych (m.in. Operacja Opera – we współpracy z Operą Królewską w Oslo).

Krakowski Teatr Tańca koncentruje się przede wszystkim na długotrwałej pracy z zespołem, poszukiwaniu wspólnego języku, często w odniesieniu do tradycji polskiego teatru. Warto zauważyć, że od dawna zespół popularyzuje taniec oraz zwią­zane z nim – czy dziedzinami pokrewnymi – wydarzenia. Paweł Łyskawa i Krakowski Teatr Tańca są twórcami oraz realizatorami projektu „Ani słowa! Odbiór niewerbalnych wytworów kultury”, który został zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Zbliżone przedsięwzięcie Teatr zrealizował ze studen­tami, we współpracy z Katedrą Porównawczych Studiów Cywi­lizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W sezonie 2014/2015 Eryk Makohon i Paweł Łyskawa wspólnie z Anną Królicą zrealizowali autorski projekt prezenta­cji tańca Goodbye Superman. Mężczyzna w polskiej choreografii – cykl prezentacji spektakli polskich twórców, który uzyskał wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla Tańca. Są również inicjatorami i pomysłodawcami takich wydarzeń, jak Festiwal Tańca Współczesnego „Spacer”, Konkurs Choreograficzny 3…2…1…Taniec, projekt Premiera w Centrum, BalletOFFFestival, Pracownia METAfizyczna.

W ramach stałej działalności edukacyjnej teatr prowadzi grupy tańca współczesnego na czterech poziomach zaawanso­wania, których uczniowie tworzą eksperymentalny teatr Nowy Format. Grupa działająca przy KTT stara się wykraczać poza tra­dycyjnie rozumiany teatr tańca. Oprócz ruchu koncentruje się na pracy z tekstem, improwizacji ruchowej, budowaniu postaci. Pedagogami są Paweł Łyskawa i Eryk Makohon.Najnowsze realizacje artystyczne KTT to Estra i Andro w reżyserii Eryka Makohona – spektakl uliczny, którego premie­ra odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, oraz Nesting w choreografii Idana Cohe­na. Spektakl powstał w ramach programu „Zamówienia choreo­graficzne 2015”, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Premiera spektaklu odbyła się w Kraków Congress Centre oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

SPEKTAKLE