Kategorie
Podlaskie Teatry

Walny-Teatr


Siedziba: Policzna
Rok założenia: 1999
Dane kontaktowe: Teatr w stodole w Policznej 48
tel.692 132 904, mail: walny-teatr@wp.pl


Teatr lalki i przedmiotu Walny-Teatr swoją nazwę wziął od nazwiska założyciela – Adama Walnego. Artysta od 2016 roku działa na Podlasiu we wsi Policzna, gdzie w drewnianej stodole swoje miejsce znalazł także założony przez niego Międzyna­rodowy Instytut Teatru Przedmiotu. Instytut ma się skupić na eksperymentach, badaniach i dokumentacji z dziedziny teatru lalki, figury, cieni, maski i innych obiektów scenicznych. Cha­rakter pracy laboratoryjnej sprawia, że działalność Instytutu nie będzie adresowana do lokalnej społeczności – w przeciwień­stwie do spektakli teatralnych. Teatr ma obywać się bez dotacji i sponsorów. Adam Walny jest również założycielem Instytutu Sztuki Lalkarskiej przy Walnym-Tatrze oraz Pracowni Teatru Przedmiotu przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Zajmuje się tworzeniem programów edukacyjnych („Lekcje z lalki”) i terapeutycznych („Lalka z duszą”). Prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną, autor podręcznika do teatru lalek Teatr Przedmiotu. Twórca szeregu przedstawień, wśród których są m.in. Kuglarz i Śmierć, Genesis, Misterium Narodzenia, Hamlet, Szekspir – made in Poland. Walny-Teatr w swojej działalności koncentruje się na badaniu różnych tradycji teatru lalki, maski i przedmiotu. Efekty pracy prezentuje zarówno w warunkach studyjnych, jak i ulicz­nych, a także estradowych. Korzysta z lalki także w kontekście pozascenicznym (edukacja, performans, terapia). Od 2004 roku organizuje w Warszawie festiwal Święto Głupców.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Papahema


Siedziba: Białystok/Warszawa
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: tel. 660 428 164 (Mateusz Trzmiel),
600 312 263 (Helena Radzikowska), grupa.papahema@gmail.com


Teatr założyli Paulina Moś, Paweł Rutkowski, Helena Radzikowska i Mateusz Trzmiel, absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W swojej pracy sięgają po klasykę, dbając o jej nowoczesną interpretację. Efektem oparty na tekście Gabrieli Zapolskiej spektakl Moral Insanity. Tragedia ludzi głupich, oraz czerpiący z Ionesco i Szekspira Macbett. Przedstawienia te pre­zentowali w ramach ogólnopolskich prestiżowych konkursów: Klasyka Żywa i SzekspirOFF 2016. We współpracy z Teatrem Montownia zrealizowali Calineczkę dla dorosłych, wspomożeni przez Krystynę Jandę oraz swoich sympatyków przesyłających pieniądze w ramach akcji crowdfundingowej zrealizowali na scenie Teatru Polonia Alicję po drugiej stronie lustra. Teatr we­dług Papahemy winien być dowcipny, ale i mądry, a także do­pracowany estetycznie – w tym celu grupa łączy teatr formy z działaniami aktorskimi, a wszystko to w oparciu o literaturę.

Teatr korzysta z dotacji otrzymanych w ramach otwar­tych konkursów ofert organizowanych przez instytucje, takie jak Urząd Miejski w Białymstoku czy Urząd Marszałkowski Woje­wództwa Podlaskiego; realizuje projekty w ramach programów Narodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie; pozyskuje środki, promując swoje działania na portalach crowdfundingowych (PolakPotrafi.pl); otrzymuje darowizny, a także ryczałtowe wynagrodzenia za prezentację spektakli w teatrach instytucjonalnych.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Grupa Teatralna Echo


Dane kontaktowe: tel. 723 422 434, grupaecho@wp.pl


Grupa założona przez Jacka Żebrowskiego i Piotra Mocar­skiego. Zajmuje się przygotowywaniem i graniem spektakli dla dzieci – wedle własnego pomysłu i wykonania, obejmującego zarówno pisanie scenariuszy, jak też budowę scenografii i lalek oraz ich animację na scenie. Bajki przygotowywane przez Echo łączą w sobie obecność żywego aktora i lalek (kukły, pacynki, jawajki). Grupa prowadzi działalność komercyjną, oferując swo­je przedstawienia placówkom w całym kraju – jest to jej jedyna forma finansowania. Ta forma aktywności sprawia, że główną wartością jest działalność edukacyjna i przybliżanie teatru dzie­ciom. Poza bajkami (w repertuarze m.in. Przygody niebieskiego smoka, Leśne Śmieciuchy, Opowieść wigilijna, Bajka o skrzatach), prowadzą także programy profilaktyczne skierowane na inte­rakcję i profilaktykę antyalkoholową oraz antynarkotykową. W repertuarze zespołu znajduje się także spektakl dla dorosłych Comedie dell’arte.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Czrevo


Dane kontaktowe: tel. 511 673 151, teatr@czrevo.pl (Joanna Troc)


Jednoosobowym Teatrem Czrevo kieruje Joanna Troc. W swojej działalności artystycznej koncentruje się na unikal­nym klimacie pogranicza polsko-białoruskiego. Z tego też powodu sztuki, które ów teatr prezentuje, grane są w języku podlaskich Białorusinów. Budowaniu wspólnoty kontaktów i wzajemnych oddziaływań służy także organizowany od 2014 roku Festiwal Teatralny „Ode”, na który organizatorzy zapraszają grupy ze wschodniej strony granicy. Troc realizuje monodramy (np. Ksenia), ale i angażuje do swoich spektakli reprezentantów lokalnej społeczności, jak w przypadku sztuki Bieżeńcy zrealizo­wanej z grupą młodzieży w Muzeum Białoruskim w Hajnówce. Nie stroni także od lalek, co widać w przedstawieniu Majoviênie. Szereg spektakli Teatr Czrevo przygotował, korzystając ze sty­pendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Narwal


Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki

Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: ul. Wesoła 17/1, 15-307 Białystok,
tel. 505 129 281, fundacja.teatr.narwal@gmail.com

https://www.facebook.com/Fundacja.Teatr.Narwal.Bialystok


Działalność fundacji, w ramach której działa teatr, skiero­wana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które z rozma­itych przyczyn nie są w stanie realizować własnych zaintereso­wań i ambicji artystycznych. Prezesem Fundacji jest tancerka Anna Żebrowska. Swoją pracę fundacja prezentuje także w do­mach dziecka, na oddziałach onkologicznych, stara się również docierać do rodzin dysfunkcyjnych. Teatr specjalizuje się w krótkich for­mach nastawionych na edukację kulturową i  ekologiczną oraz two­rzy bajki terapeutyczne. Łączy żywy plan (dwoje aktorów) z wykorzystaniem lalek. Artyści sięgają zarówno do znanych tekstów, jak np. Pinokio, opracowując je w autorski sposób, jak też realizują autorskie bajki (np. Śmiecio-sztuka). Zasięg te­atru obejmuje niemal cały kraj, nie pomija jednak lokalnego środowiska. W pracę fundacji zaangażowani są m.in. Łukasz Szczepański i Małgorzata Kijak-Olechnicka. W ramach działal­ności zespołu marketingowego fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych. W fundacji działają psycholodzy, pedagodzy, so­cjolodzy – jest to miejsce, które sztukę wykorzystuje do działań obliczonych na dużo szerszy rezonans niż efekt artystyczny. Do­wodem angażowanie uczniów lokalnych szkół i domów dziec­ka do większych projektów, jak Misja Korczaka czy Karuzela wokół sztuki, czyli dzieciarnia na warsztat. Fundacja prowadzi również kurs dla animatorów, angażując aktorów i logopedów.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Grupa Coincidentia


Siedziba: Solniki
Rok założenia: 2009
Sala: stodoła (do 100 osób)
Aktualna liczebność zespołu: 14
Dane kontaktowe: Solniki 44,
tel. 607 979 159 (Dagmara Sowa), kontakt@grupacoincidentia.pl


Grupa Coincidentia wyłoniła się z Kompanii Doomsday za sprawą dwojga aktorów: Dagmary Sowy i Pawła Chomczyka. W swojej twórczości zajmuje się teatrem ożywionej formy. Wy­korzystuje i animuje lalki, „ulalkawia” ludzi, korzysta z obrazów. Podczas pracy twórczej spotyka się z artystami reprezentują­cymi inne dziedziny sztuki: teatr lalek, dramat, plastykę, muzy­kę. Współpracowali z nimi m.in. Paweł Passini, Michael Vogel, Michał Walczak, Robert Voss, Wiesław Jurkowski, Maria Porzyc, Piotr Klimek, Cezary Szyfman, zespół Burakura, Samira Lehman, Krzysztof Prystupa.Zrealizowali kilkanaście spektakli, m.in. Made in Heaven, wielokrotnie nagradzane Słoń i kwiat, Murdas. Bajka, Turandot. Poza działalnością teatralną Grupa Coincidentia miała swój udział w realizacjach filmowych (Herr Barbarisch, Ty jesteś mą­dry, powiedz dla mnie?, Mark Tattenbaum), a także w prowadze­niu warsztatów artystycznych z wychowankami Domu Dziecka w Supraślu. Grupa otworzyła w roku 2016 Siedlisko Kultury – Solniki 44 z zamiarem prowadzenia działalności warsztatowej, edukacyjnej oraz artystycznej, której odbiorcami mają być również lokalni mieszkańcy; w planach jest również przygoto­wanie cyklicznej imprezy. Finansowaniem zawiaduje Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia, która pozyskuje dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Latarnia


Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2009
Sala: brak
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: ul. Pionierska 2, 15-142 Białystok,
tel. 517 630 316, teatr.latarnia@wp.pl

https://www.teatrlatarnia.pl/Teatr Latarnia powstał z inicjatywy Mateusza Tymury i Moniki Kwiatkowskiej, skupia twórców ze środowiska akto­rów lalkarzy rekrutujących się z białostockiej Akademii Teatral­nej. Już pierwszy spektakl Prosta historia przyniósł im nagrody (10. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie, Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF Rabka-Zdrój). Nagrodzone zostało także kolejne przedstawienie Mała pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa (11. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie). Od tamtej pory zespół zrealizował pięć spektakli oraz przedstawienie Władcy w kooperacji z Teatrem Klepisko. Poza spektaklami teatr współpracował przy projektach „Po­dwórkowy dom kultury”, „Art Taxi”, „Bojarzy zostają”, „Pionier­ska Records” – miejscem tych działań pozostawał Białystok, co wskazuje na lokalną aktywność teatru. Artyści zrealizowali także własny projekt „Chata na wygodzie” – będący realizacją idei teatru domowego, którego siedzibą stała się chata w hi­storycznej dzielnicy Białegostoku – Bojarach. Od 2016 roku ist­nieje Fundacja Teatr Latarnia. Teatr pozyskuje fundusze poprzez granty, stypendia artystyczne i własne finansowanie spektakli.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr w Teremiskach


Siedziba: Teremiski
Rok założenia: 2004
Sala: Stodoła Katarzyny i Pawła Winiarskich (ok. 200 osób)
Największa impreza: Spotkania Teatralne w Teremiskach
Dane kontaktowe: Teremiski 12, 17-230 Białowieża, tel. 600 808 433, katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl

http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole


Teatr współistnieje z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, podobnie jak on ma status nieformalnej społecznej instytucji kultury prowadzo­nej przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Teatr w Teremi­skach to scena impresaryjna, powstała w drewnianej stodole Katarzyny i Pawła Winiarskich. Impulsem do jej powołania był pokaz spektaklu Kroniki sejneńskie Bożeny Szroeder. Tym samym jeden skoncentrowany na lokalności teatr sprawił, że zaistniał drugi – a wszystko to w ramach podlaskiego sąsiedz­twa. Efektem inspiracji Kronikami… jest przedstawienie Opo­wieści teremiszczańskie. Na organizowany od 2006 roku festiwal Spotkania Teatralne przyjeżdżają grupy alternatywne z całego kraju. Podczas imprezy pokazywane są spektakle, odbywają się koncerty, zajęcia dla dzieci, warsztaty. Widz festiwalu rekrutuje się z mieszkańców gminy Białowieża, powiatu hajnowskiego, przyjeżdżają też grupy z Białegostoku i Bielska Podlaskiego, a także turyści z całego świata. Teatr korzysta z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ale również z darowizn oraz barteru z innymi grupami (w zamian za udostępnienie domu i dwóch sal do pracy w Puszczy Białowieskiej goście pokazują spektakle, organizują koncerty i warsztaty).

Kategorie
Podlaskie Teatry

A3Teatr


Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Siedziba: Policzna
Sala: brak stałej sali. Teatr korzysta ze świetlicy wiejskiej w Policznej (100 osób), widowni w Hajnówce na 150 osób, synagogi w Orli do 120 osób, jurty festiwalowej (około 130 osób).
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: stały: 7 osób, pracownicy biura: 2 osoby, współpracownicy: ok. 20 osób, wolontariusze: 3-5 osób.
Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep
Dane kontaktowe: Policzna 40, 17-250 Kleszczele,
tel. 601479999, 513172746, biuro@a3teatr.pl

https://a3teatr.pl/


A3Teatr został założony przez Dariusza Skibińskiego, który do dziś pozostaje jego liderem. Grupę powołał do życia razem z Bogusławem Siwką i Janem Kochanowskim, z który­mi wcześniej przez wiele lat współpracował w ramach Teatru Cinema. Pierwszą siedzibą grupy był warszawski Basen Ar­tystyczny. Teatr stacjonuje obecnie w Policznej na Podlasiu. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”, organizowanego razem z działającym przy teatrze Stowarzy­szeniem Kulturalnym „Pocztówka”, dba o kontakt z okolicznymi mieszkańcami, choć zespół rekrutuje się z aktorów mieszkają­cych w różnych częściach kraju. Rozległe kontakty oraz duże doświadczenie w ogólnopolskiej materii teatru offowego spra­wiają, że formacja, mimo iż zakorzeniona na Podlasiu, stanowi propozycję artystycznie otwartą i nieskrępowaną lokalnym kontekstem.

A3Teatr nastawiony jest na szeroką edukację arty­styczną. Organizuje zajęcia dla młodzieży oparte na autorskich projektach Skibińskiego, a także warsztaty związane z metoda­mi Konstantego Stanisławskiego i Tadeusza Kantora. Stawia na edukację młodych artystów zainteresowanych metodą minimal art. Skupia i konsoliduje wielu młodych twórców, którzy bez względu na swoje poprzednie doświadczenia i wykształce­nie (państwowe szkoły teatralne, APT Gardzienice), znajdują w A3Teatrze miejsce artystycznej nauki. 

Dzięki idei wolnego przepływu inspiracji aktorzy i współpracownicy nie są przy­wiązani do jednej instytucji. W efekcie wśród współpracowni­ków A3Teatru znalazły się osoby aktywnie działające w innych przedsięwzięciach, jak Jacek Hałas, Barbara Songin czy Justyna Jary. A3Teatr organizuje także wykłady popularyzujące teatr i sztukę współczesną, kierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, seniorów. Zainspirowani między innymi Piną Bausch, Josefem Nad­jem, malarstwem Jerzego Nowosielskiego i Christiana Boltań­skiego tworzą teatr oparty na ruchu, choć nie jest to pantomi­ma. Nie rezygnują też całkowicie ze słowa. Ich najsłynniejsze spektakle to Plan lekcji, Zmysły, Viva Mazovia, Tańcz!. Poza spek­taklami wystawianymi w Policznej teatr gra na wielu scenach Polski i świata. Skibiński prowadzi także zajęcia i warsztaty za granicą. 

Teatr korzysta z dotacji ministerialnych, samorządo­wych, pobiera fundusze z grania spektakli, przeznaczając je na cele statutowe.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Wierszalin


Siedziba: Supraśl
Rok założenia: 1991
Aktualna liczebność zespołu: 6
Dane kontaktowe: ul. Kościelan 4, 16-030 Supraśl
tel./fax 85 710 88 45, wierszalin@wierszalin.pl

https://www.wierszalin.pl/


Grupa założona przez reżysera Piotra Tomaszuka, dra­matopisarza Tadeusza Słobodzianka i grono aktorów znanych wcześniej z gdańskiego Teatru Lalki i Aktora Miniatura. Osiadła w Supraślu, zainteresowana dziedzictwem kulturowym pogra­nicza (szczególnie prawosławiem), wpisuje się w grono silnych teatrów alternatywnych ze wschodniej ściany Polski, które w swej twórczości sięgają do tego, co najbliżej – tradycji wsi i prowincji. W jej przedstawieniach istotne jest łączenie żywego planu i elementów teatru lalkowego: masek, lalek, figur. Pre­zentowała spektakle na całym świecie (Tokio, Chicago, Toronto, Londyn, Sydney i wiele innych), grała na scenie nowojorskiego Teatru La MaMa, trzykrotnie otrzymywała laury w Edynburgu. 

Twórczość Tomaszuka była wiązana z tradycją Jerzego Grotowskiego i Włodzimierza Staniewskiego – przy zachowaniu odrębności i wyrazistości jego autorskiego stylu. Sukcesy przyniosły zespołowi zmianę statusu administracyjnego – od 2006 roku funkcjonuje on jako wojewódzka samorządowa in­stytucja kultury współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, co zapewnia stałe finansowanie. 

Przykład Wierszalina pokazuje, jak nieoczywiste bywają drogi administracyjno-finansowe teatralnego offu i jak trudno nakre­ślić jego granice. W swej twórczości artyści Wierszalina sięgają zarówno do klasyki literatury (Dziady, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Życie snem, Klątwa), jak i do tema­tów lokalnych (Wziołowstąpienie, Wierszalin. Reportaż o końcu świata czy pierwszy w historii grupy Turlajgroszek), nie boją się także współczesnych dramatów (Marat-Sade), oraz prozy (Prawiek i inne czasy na podstawie powieści Olgi Tokarczuk). Teatr organizuje również warsztaty, nie tylko stricte teatralne, ale także plastyczne i ogólnoartystyczne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży.