Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Grupa Teatralna Wikingowie


Rok założenia: 2013


Wikingowie to grupa teatralna stworzona przez mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych w Szczepankowie. Opiekę artystyczną nad jej działalnością objęła Dorota Abbe, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu. Ich pierwszy spektakl – „Powrót Wikingów„ opowiadał o kolejach losu ludzi bezdomnych, o ich marzeniach i planach, o różnych przyczynach bezdomności. Drugi spektakl – „Nibylandia” mówił o wychodzeniu z bezdomności. „Sztama” to ich trzeci spektakl, wyprodukowany w ramach „Teatru powszechnego” – całorocznego, autorskiego projektu performatywnego realizowanego przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 2016 r., złożonego z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny.

Grupa nie ma stałej siedziby. Próby i spotkania odbywają się w Ośrodku dla Bezdomnych, przy pracy nad dwoma pierwszymi spektaklami „przygarnął” ich Teatr Nowy w Poznaniu, przy ostatnim – CK Zamek. Odwołuje się głównie do teatru dokumentalnego, z bardzo wyraźnym rysem społecznym i edukacyjnym. Nie chce jednak być postrzegana wyłącznie przez pryzmat statusu społecznego jej członków, ucieka od banału i moralizatorstwa, dbając o poziom artystyczny spektakli i ciągły rozwój.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Grupa Teatralna Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki


Siedziba: Goleniów/Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: Karol Barcki, tel. 508 081 270, karolhellrunner@gmail.com


Goleniowska grupa Pomarańcze powstała w 2006 roku z inicjatywy Karola Barckiego, ówczesnego licealisty i uczest­nika warsztatów w Teatrze Brama. Grupa poszukuje języka wypowiedzi odmiennego od klasycznie rozumianej alternaty­wy, eksplorując rejony wspólne dla performansu i stand-upu, częstokroć mierząc się na scenie z teatrem mainstreamowym. Wiele teatralnych akcji Pomarańczy było zdarzeniami jednora­zowymi, w dużej mierze improwizowanymi podczas pokazów. Od 2011 roku aktywność grupy skupia się na Poznaniu, gdzie jej członkowie obok twórczości artystycznej animują spotkania i wydarzenia teatralne, organizują i współorganizują festiwale (w tym od pięciu lat Ofensywę Teatralną z frekwencją rzędu 250-300 osób), wreszcie koordynują regionalne eliminacje do Międzynarodowego Kampusu Artystycznego Fama. Wraz z krakowskim Teatrem Graciarnia i Teatrem Krzyk Pomarańcze współtworzą od 2012 roku Ligę Teatru Studenckiego, mającą na celu kulturalną aktywizację środowiska studenckiego.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Circus Ferus


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: tel. 506 909 158, teatr@circusferus.com


Circus Ferus zrzesza artystów z innych poznańskich ze­społów alternatywnych, takich jak Teatr Ósmego Dnia, Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika, Porywacze Ciał, Polski Teatr Tańca. W jego skład wchodzą: Agata Elsner, Grze­gorz Ciemnoczołowski, Kuba Kapral, Kacper Lipiński, Łukasz Kowalski, Justyna Paluszyńska, Karolina Pawełska, Dominik Złotkowski.

Formacja Circus Ferus nawiązuje do estetyki cyrkowej oraz do klasycznej stylistyki offowej. Zespół przekracza grani­ce teatralności, wchodzi w przestrzeń miejską, aby dotrzeć do większego grona publiczności, zaskoczyć. Artyści tworzą sztu­kę, której nie da się zamknąć w jednej formule, łączą elementy teatru tańca, formy oraz słowa. W dotychczasowym repertuarze Circus Ferus znajdziemy zrealizowany w 2012 roku, przezna­czony do przestrzeni zamkniętej spektakl Tragedia w lumpeksie. Czyli opowieść o przeciętnym Polaku (i Polce), spektakle salowe: Bóg zapłać (2012), Próżne (2013), 3P (2014), spektakle uliczne: Freak Show (2012), Serce Polski (2014), a także akcje: Manifesta­cję (2013), W dupie (2014) i Jak podziwiać elity (2014).

Circus Ferus występował na takich festiwalach jak: Mię­dzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych Pestka w Je­leniej Górze, Poszukiwanie Alternatywy w Skierniewicach, Dni Sztuki Współczesnej w Białystoku, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu i Goleniowskie Spotkania Teatralne „Bramat” w Goleniowie.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Ewolucji Cienia


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2008
Dane kontaktowe: Fundacja Wspierania Twórczości Nieza­leżnej, ul. Wierzbięcice 17/31, 61-561 Poznań, tel. 691 540 301, biuro@fundacjawtn.org


Teatr powstał z inicjatywy Wioletty i Sławomira Dade­jów. Trzon zespołu tworzą uznani artyści, związani niegdyś z Teatrem Biuro Podróży, Teatrem Pieśń Kozła, Polskim Teatrem Tańca. Ich spektakle utrzymane są w minimalistycznej stylisty­ce. Najważniejsza jest ekspresja aktora-tancerza, którego ruch w połączeniu z muzyką tworzy poetycki obraz. Teatr Ewolucji Cienia dotyka tematów uniwersalnych, nie boi się podejmowa­nia krytyki kondycji współczesnego świata i człowieka. Jednym z takich przykładów jest spektakl Czas Wilka (2015), który trak­tuje o nakręcającej się spirali nienawiści pomiędzy narodami i zmusza widzów do zastanowienia się nad siłami rządzącymi ludzką naturą.

Zespół rozpoczął swoją działalność występem na Festi­walu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą ze spektaklem Wilki (2008). Po sukcesie przedstawienia na kolejną edycję festiwalu artyści przygotowali spektakl Fin Amor. Dopie­ro od 2011 roku zaczęli występować regularnie: pojawili się na Festiwalu Sztuka Ulicy w Warszawie, na niemieckim festiwalu Sommerwerft we Frankfurcie nad Menem, a dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku udało im się także pokazać Fin Amor na Festiwalu Biała Wieża w Brześciu na Białorusi.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Atofri


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2008
Dane kontaktowe: ul. Rybaki 22/22, 61-884 Poznań,
atofri@gmail.com


Teatr Atofri jest teatrem niezależnym działającym w ra­mach Poznańskiej Fundacji Artystycznej. Zespół założyły Beata Bąblińska i Monika Kabacińska. Współpracują z nimi: Graży­na Walerych, Grzegorz Babicz, Marcin Wichtowski, Sylwiana Firin-Gramowska oraz Marta Pietura. Spektakle realizują dzięki wsparciu Miasta Poznań oraz Centrum Kultury Zamek.

Teatr Atofri tworzy przedstawienia z myślą o najmłod­szych widzach. Swoje działanie opiera na wyobraźni, wyko­rzystując muzykę – grę na instrumentach i śpiew, ruch oraz wszelkie formy plastyczne. Stara się uwolnić widzów od sche­matycznego myślenia, tworząc teatr dziecięcej abstrakcji.

Teatr Atofri prezentował swój repertuar na wielu prestiżo­wych festiwalach i przeglądach, zarówno w kraju (Sztuka Szuka Malucha, Małe Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynaro­dowy Festiwal dla Dzieci i Młodzieży „Korczak”), jak i za granicą (m.in. w Japonii, Rumunii, Turcji, Finlandii, Słowacji, Niemczech i Francji).

W 2011 roku premierą Grajkółka w Muzeum Instrumen­tów Muzycznych Teatr Atofri zapoczątkował cykl spotkań z dziećmi w poznańskich muzeach. Od 2012 roku odbywają się one w Pałacu Górków w Muzeum Archeologicznym.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Planeta M


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Teatru Planeta M,
ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań,
tel. 725 690 601, 882 173 083, biuro@teatrplanetam.pl


Grupa Planeta M to teatr powstały z inicjatywy Magda­leny Płanety, reżyserki, aktorki, dramatopisarki, pedagoga. Po­czątkowo zespół (jeszcze pod nazwą Teatr Na Fundamentach) podjął próbę stworzenia ośrodka teatralnego na nieczynnej stacji PKP Kórnik w Szczodrzykowie. W 2011 roku z powodu trudności finansowych musiał opuścić to miejsce i obecnie nie posiada stałej siedziby.

Głównym celem i założeniem teatru jest propagowanie uniwersalnych wartości. Zespół tworzy teatr autorski i minima­listyczny, w którym najważniejszy jest aktor. Poza działalnością artystycznej ważna jest także realizacja projektów społecznych – kształtowanie tożsamości i świadomości związanej z trady­cjami kulturowymi w małych miejscowościach. Z myślą o mło­dych twórcach teatru alternatywnego zorganizowano festiwal Konstelacje Teatralne (we współpracy z Ośrodkiem Edukacyjno­-Teatralnym „Stacja Szamocin”).

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Fuzja


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna,
ul. Sędziwoja 55/1, 61-063 Poznań, spoldzielnia.art.pl@wp.pl


Liderami Teatru Fuzja są Anna i Tomasz Rozmianiec. Zespół artystyczny składa się z około trzydziestu artystów: aktorów, grafików, muzyków, animatorów, scenografów oraz reżyserów.

Zespół opiera swoje widowiska na bogactwie ruchu, dźwięku i obrazu. Na jego repertuar składają się takie spektakle jak: Sen Wahazara według St. I. Witkiewicza (2008) oraz Takich świąt jeszcze nie było (2014) oraz spektakle plenerowe, np. Cafe­strada (2008), Dywidenda (2010), Bez nazwy (2015).

Teatr jest współzałożycielem Spółdzielni Teatralnej (wraz z Teatrem Sala nr 13), która zrzesza poznańskie zespoły teatral­ne, koordynuje ich pracę oraz zajmuje się produkcją i promo­cją spektakli plenerowych. Fuzja bierze udział we wszystkich projektach Spółdzielni Teatralnej, współorganizując Festiwal Teatrów Zależnych oraz festiwal Stara Gazownia Resort. Prowa­dzą również w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu pracownię młodych – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla młodzieży.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: ul. Wrońskiego 7, 60-201 Poznań,
asocjacja2006@gmail.com


Teatr miał swoje początki w studenckiej formacji Asocja­cja Kółka Graniastego i Kółku Graniastym, które zostały założo­ne w 1993 roku przez prof. Jarosława Maszewskiego. Oficjalne powstanie stałej grupy datuje się na 2 lipca 2006 roku, kiedy na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta odbyła się premiera spektaklu Wyprawa. Interdyscyplinarna Grupa Tea­tralna Asocjacja 2006 uzyskała status fundacji, a jej prezesem i kierownikiem artystycznym został dr hab. Piotr Tetlak, zaj­mujący się scenografią, rzeźbiarstwem, tworzeniem widowisk plenerowych i scenopisarstwem. Współinicjatorami działań teatru są Lech Raczak – reżyser i scenarzysta oraz Ewa Tetlak – scenografka i projektantka kostiumów. Pozostali członkowie grupy to: Jakub Psuja – grafik, Martyna Stachowczyk – rzeźbiar­ka, scenografka, Krzysztof Urban – rzeźbiarz, scenograf, Ryszard Książek – butafor teatralny, Paweł Stachowczyk – aktor nieza­leżny, Paweł Paluch – kompozytor i muzyk, Katarzyna Klebba – kompozytorka, skrzypaczka oraz Wawrzyniec Reichstein – ma­larz, autor filmów. Dzięki skupianiu wokół siebie różnorodnych artystów teatr może prowadzić również działalność edukacyjną i współpracować z innymi grupami oraz instytucjami.

Grupa Teatralna Asocjacja 2006 tworzy głównie widowi­ska plenerowe na pograniczu różnych dziedzin sztuki, wykorzy­stując takie żywioły jak ogień i woda, zaskakując rozbudowaną scenografią i bogactwem kostiumów. W swoich przedstawie­niach często próbuje przypomnieć zapomnianą historię lokal­ną. W latach 2006-2010 grupa współtworzyła parady z okazji imienin poznańskiej ulicy św. Marcina, projektując i wykonując platformy, lalki, kostiumy i rekwizyty, tworzyła też performa­tywne instalacje na potrzeby innych ulicznych imprez w mie­ście (Piotr i Paweł 2008: Reaktywacja Multiplikacja, Akcja Szarych Klownów).

Od dwóch lat twórcy organizują plener Teatralnego Go­lęcina o nazwie „Spotkania” w Centrum Spotkań Teatralnych. Są to międzypokoleniowe warsztaty teatralno-muzyczne oraz scenograficzne, zakończone pokazem poplenerowym.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Automaton


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2005
Dane kontaktowe: teatr.automaton@gmail.com


Reżyserem i dramaturgiem Teatru Automaton jest Krzysz­tof Cicheński, reżyser operowy, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk. Grupa złożona jest z artystów, którzy tworzą teatr za­angażowany, chcąc przekraczać granice wytworzone przez społeczeństwo, negując stereotypy i schematy istniejące we współczesnym świecie. Ich spektakle za cel stawiają sobie po­budzenie do myślenia na temat historii – nie ludzkości, lecz ludzkiej, zadają pytania o sens istnienia (np. Seminaria im­manentnej wiosny według Strawińskiego/Roericha, 2011) czy o seksualność (Bachantki: Śmiech, skowyt i nowe Eleusis, 2016).

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr U Przyjaciół


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, 
tel. 61 851 67 95, teatr@uprzyjaciol.pl


Teatr U Przyjaciół powstał w 2003 roku w Kawiarni Litera­ckiej U Przyjaciół i przez trzy lata był przez nią reprezentowany. W 2006 roku narodził się zamysł sformalizowania się i utwo­rzone zostało Stowarzyszenie Teatralne u Przyjaciół, które ma charakter społeczny i jest otwarte na przyjmowanie nowych adeptów sztuki scenicznej. Teatr od samych początków inspiruje się literaturą, co widać już po jego pierwszym przedstawieniu Wiosna Schulza (2003). Pomysł na spektakl może też zrodzić się z idei zaczerp­niętej z filmu lub muzyki, która potem przekształca się w peł­noprawny spektakl. Artyści piszą również własne scenariusze i muzykę. Estetyka Przyjaciół nawiązuje do minionych stuleci.

Teatr u Przyjaciół podzielił swoją działalność na trzy Sce­ny. Na Scenie Inspiromentalnej wchodzi się w dyskurs z historią i literaturą (np. Senne łagodne prześwity inspirowane Białymi no­cami Dostojewskiego). Scena Absurdystowska jest przestrzenią dla myśli absurdalnych i paradoksalnych (Fobie). Scena Muzy­feryczna przedstawia kompozycje ruchowe i rytmiczne, zwykle pozbawione konkretnej fabuły.